تبیین رابطه تسهیم دانش با کامیابی و نقش واسطه ای رضایت شغلی در دبیران تربیت بدنی استان خراسان جنوبی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 45

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NERA07_044

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1401

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش تبیین رابطه تسهیم دانش با کامیابی و نقش واسطه ای رضایت شغلی در دبیران تربیت بدنی استان خراسان جنوبی بود. این پژوهش از نوع توصیفی که به صورت تحلیلی- پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دبیران تربیت بدنی استان خراسان جنوبی بود؛ که بر اساس اطلاعات مندرج در کارگزینی اداره آموزش وپرورش استان خراسان جنوبی، ۶۲۲ نفر بودند. به مراجعه به جدول مورگان، نمونه آماری برابر ۲۴۲ نفر در نظر گرفته شد. برای جمع آوری یافته های تحقیق از سه پرسشنامه کامیابی شغلی گاتیکر و لارود هرزبرگ (۱۹۸۶)، پرسشنامه تسهیم دانش دیکسون (۲۰۰۰) و پرسشنامه رضایت شغلی ویسوکی و کرومبا (۱۹۹۱) استفاده شد. به منظور بررسی پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ، ضریب آلفا به ترتیب ۰/۷۹، ۰/۸۲ و ۰/۸۸ به دست آمد. تجزیه وتحلیل در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. در بخش آمار توصیفی از مشخصه های آماری مانند فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد رابطه مثبت معناداری بین تسهیم دانش با کامیابی و نقش واسطه ای رضایت شغلی در دبیران تربیت بدنی استان خراسان جنوبی وجود دارد. می توان نتیجه گرفت با سهیم کردن اعضا در تعیین سمت وسوی آتی واحد کاریشان، باعث شوند آنها عملکرد بهتری از خود به نمایش بگذارند و با ارزش نهادن به کار آنها در سازمان، باعث تنوع شغلی و ایجاد حس عضویت در آنها شوند و موجبات بر ارتقای رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی را فراهم آورند که در احساس کامیابی معلمان و ارتقای کیفیت آموزشی موثر باشند.

نویسندگان

کاظم چراغ بیرجندی

استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند، بیرجند، ایران

میثم حسین زاده

دانشجوی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند