مدلسازی چندمقیاسی چندفیزیکی مخازن نفتی ارتقاءیافته با سطح پیرامونی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 107

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NPGC04_098

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1401

چکیده مقاله:

شبیه سازی جریا ن سیال و تغییر شکل محیط متخلخل گام مهمی در مدیریت و توسعه مخازن نفتی می باشد. از طرفی مقیاسموثر فازهای سیال و جامد متفاوت می باشد، به منظور کاهش محاسبات در شبیه سازی مخازن هیدروکربنی متخلخل، هرپدیده فیزیکی باید در محدوده مقیاس موثر خود در نظر گرفته شود. شبیه سازی ریز مقیاس یک محیط هیدروکربنیچندفیزیکی، از حد توان محاسباتی موجود در حال حاضر فراتر می باشد. بنابراین الگوی ژئومکا نیکی ترکیبی چندمقیاسیچندفیزیکی توسعه داده شده است. در پژوهش حاضر، حرکت سیال و تغییرشکل محیط متخلخل از طریق چارچوب های مجزادر مقیاس های متفاوت تعیین می شوند. روش اجزاء محدود با روش احجام محدود چندمقیاسی ترکیب شده تا معادلات تعادلجامد و جریان سیال حل شوند. اندرکنش بین فاز جامد و سیال از طریق روش توامان تکرارشونده برقرار شده است. همچنینبه منظور افزایش کاربرد الگو در مسائل عملی، الگوی حاضر جهت در نظر گرفتن اثر سنگ های پیرامون و شرایط مرزیژئومکانیکی واقعی توسعه یافته و در الگوی ژئومکانیکی ترکیبی چندمقیاسی چندفیزیکی با سنگ پیرامون، از طریق فنرهایمجازی شبیه سازی شده است. همچنین به منظور از بین بردن محدودیت های شرایط مرزی دریکله، از شرایط مرزی با اجزایکمکی اصلاح شده استفاده شده است. از طرفی به دلیل اهمیت تغییرشکل فاز جامد در شبیه سازی الگوی جریان سیال،استراتژی تو لید مخزن، پایداری و ایمنی تجهیزات سطحی، در این پژوهش الگوی کشسان خمیری یکپارچه به الگو اضافه شدهتا دقت الگوی ژئومکا نیکی ترکیبی چندمقیاسی چندفیزیکی با سنگ پیرامو ن بهبود یافته، در شبیه سازی تغییرشکل های فازجامد افزایش یابد. در نهایت به منظور صحت سنجی الگوی حاضر برای تحلیل جریان سیال و تغییرشکل توامان در محیطمتخلخل، ابتدا مسائلی در هر دو فاز جامد و سیال به طور جداگانه شبیه سازی شده و سپس به منظور نشان دادن اثرتغییر شکل های خمیری در نرخ تولید، یک مطالعه موردی بررسی شده و نتایج منطقی حاصل شده است.

نویسندگان

احسان طاهری

استادیار، دانشگاه تربیت مدرس