مدلسازی ژئومکانیکی تک بعدی مخزن کنگان - دالان در یکی از میادین هیدروکربنی خلیج فارس

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 256

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NPGC04_094

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1401

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین مطالعات درصنعت نفت، تجزیه و تحلیل پایداری دیواره چاه در حین حفاری است. ناپایداری مکانیکیچاه باعث صرف زمان و هزینه زیادی در هنگام حفاری میشود. ساخت یک مدل ژئومکانیکی پس از عملیات حفاری می تواندبرای پیش بینی مشکلات و خطرات ناشی از ناپایداری چاه و بهبود عملکرد حفاری برای توسعه چاه های بعدی این میدان مفیدواقع شود. از این رو در این پژوهش مدل ژئومکانیکی تک بعدی مخزن کنگان- دالان در یکی از میادین خلیج فارس ساختهشد تا چگونگی تغییرات پارامترهای ژئومکانیکی در طول دیواره چاه و همچنین رژیم گسلش منطقه بررسی شود. به منظوربررسی خواص ژئومکانیکی و مد لسازی تک بعدی، از داده های لاگ DSI و لاگ های پتروفیزیکی استفاده شد. برای تخمینپارامترهای مکانیکی سنگ مخزن از لا گ های پتروفیزیکی و روابط تجربی استفاده گردید. با توجه به تنوع این روابط تجربی،در بخش اول این تحقیق روابط مناسب برای تبدیل لاگ های پتروفیزیکی به پارامترهای ژئومکانیکی متناسب با خصوصیاتزمین شناسی مخرن مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، مقدار تنش روباره، تنش های افقی حداقل و حداکثر و همچنین مقدارفشار منفذی از طریق روابط تجربی به صورت پیوسته محاسبه گردید که رژیم گسلش منطقه را عمدتا به صورت رژیم تنشامتدادلغز تا کمی نرمال پیش بینی می نماید.

کلیدواژه ها:

مدلسازی تک بعدی ژئومکانیکی ، لاگ DSI ، سازند کنگان-دالان

نویسندگان

علی باوی

فارغ التحصیل زمین شناسی نفت، دانشگاه خوارزمی

حسین مصدق

دانشیار دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی، دانشگاه خوارزمی

مهران عزیززاده

استادیار، پژوهشگاه صنعت نفت

فرهاد خوشبخت

استادیار، پژوهشگاه صنعت نفت

محمدرضا آصف

دانشیار دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی کاربردی، دانشگاه خوارزمی