ارائه الگوی ارزیابی برنامه درسی در دوره کارشناسی معماری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 147

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

COMPUTER07_061

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1401

چکیده مقاله:

رفع نیازهای جامعه توسط نظام آموزش عالی مستلزم بازنگری و اصلاح پیوسته برنامه های درسی مطابق تحولات است. بین تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیازکشور در حرفه معماری و کیفیت برنامه درسی رابطه مستقیمی وجود دارد. علیرغم اینکه دوره آموزشی کارشناسی معماری در برنامه های درسی، دورهای حرفه ایتعریف شده است؛ ولی با این وجود انتظارات علمی و حرفه ای در دوره کارشناسی برآورده نشده است؛ لذا ضرورت اصلاح و بازنگری برنامه درسی در دورهکارشناسی معماری احساس می شود و در این راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگوهای ارزیابی برنامه درسی و ارائه الگویی کاربردی در دوره کارشناسیمعماری درپی پاسخگویی به این پرسش است که ویژگی های الگوی ارزیابی برنامه درسی در دوره کارشناسی معماری چگونه است؟ رویکرد پژوهش حاضر از نوعکیفی است. برای جمع آوری اطلاعات از مطالعه اسنادی و جهت تحلیل داده ها از روش فراترکیب استفاده شد. و مراحل فراترکیب در این پژوهش بر مبنای الگویهفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو انجام گرفت. با روش فراترکیب ۱۸ الگوی برنامه درسی از دیدگاه صاحبنظران خارجی و داخلی حوزه برنامه ریزی درسیشناسایی شدند. و بعد از تجزیه، تحلیل و ترکیب یافته های کیفی ویژگی های الگوی ارزیابی برنامه درسی در دوره کارشناسی معماری عبارت است از: ۱- از نظر تعداد عنصر برگرفته از الگوی کلاین و آکر است؛ و شامل ده عنصر «منطق» ، «اهداف» ، «مواد آموزشی» ، «محتوا» ، «فعالیت های یادگیری» «راهبردهای تدریس»، «ارزشیابی»، «گروه بندی»، «زمان» و «مکان» می باشد. ۲- عنصر «منطق» بعنوان جهت دهنده کل برنامه درسی است و نقشی همانند رویکرد در برنامه درسی ایفا می کند. ۳- وضعیت آرایش عناصر برنامه درسی بر مبنای الگوی آکر به صورت ارتباط تار عنکبوتی است بطوریکه عناصر در تعامل و تاثیر متقابل با یکدیگر قرار می گیرندو به یکدیگر وابسته اند. ۴- همه عناصر حول اهداف برنامه درسی با ماموریت جهت دهی و معنابخشی به سایر عناصر به یکدیگر متصل و مربوط هستند. ۵- در الگوارائه شده با مبنا قرار دادن دیدگاه آکر پرسش هایی جهت دهنده برای هر یک از عناصر برنامه درسی طرح شده است. پیشنهاد می شود با توجه به ویژگی های الگویارائه شده، ارزیابی برنامه های درسی در دوره کارشناسی معماری در راستای تربیت حرفه ای انجام شود.

نویسندگان

مجید یزدانی

دکترای معماری و عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد، ایران