بررسی پاسخهای فیزیولوژیک گیاه رز (Rosa. hybrida) تحت تنش شوری و سطوح مختلف بیوچار

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 573

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

URDCONF11_013

تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1401

چکیده مقاله:

به دلیل استفاده بی رویه از آبهای زیرزمینی و استفاده بیش از حد از کودها و سموم، اراضی کشاورزی دچار شوری گشته است که این آبها برای گیاهان حساس به شوری نظیر رز، قابل استفاده نمیباشند. هدف از انجام این پژوهش کاهش اثرات منفی تنش شوری بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیک گیاه رز با استفاده از سطوح مخنلف بیوچار میباشد. این پژهش در سال ۱۴۰۰ در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار و ۱۲ تیمار صورت گرفت. سطوح بیوچار شامل ۱۰ -۵ -۲/۵ -۰) درصد وزنی / وزنی ) و سطوح مختلف شوری شامل ۱۵۰ -۷۵ -۰) میلی مولار کلرید سدیم) بود. نتایج حاکی از تعدیل اثرات شوری در غلظت ۷۵ میلی مولار با استفاده از بیوچار ۵ درصد حجمی/ حجمی بود و در صفات محتوای نسبی آب برگ (۱/۱۳)، شاخص سبزینگی (۱/۱ ) موجب افزایش و درصفت نشت الکترولیت ( (۰/۶۸ سبب کاهش نسبت به تیمار شاهد شد. همچنین اثر ساده بیوچار سبب افزایش کلروفیل کل (۱/۳۹) نسبت به شاهد و نیز اثر ساده شوری موجب کاهش کلروفیل کل (۰/۶۴) نسبت به شاهد شد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سنا انصاری

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز ، دانشگاه فردوسی مشهد

سیدحسین نعمتی

استادیار گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد

محمود شور

دانشیار گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد

یحیی سلاح ورزی

استادیار گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد