بررسی و تبیین عدالت تربیتی ونصیب آموزشی برابر از دیدگاه امام علی (ع)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 96

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ERCIS01_043

تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1401

چکیده مقاله:

بدیهی است که نام امام علی و منش وی با عدالت و عدالت خواهی تداعی می گردد. وی نماد راستین عدالت در ابعاد مختلف زندگی است . وی تجسم عینی ، نماد عدالت و تصدیق کننده این مساله است که اجرای عدالت امری شدنی و اجرای آن امکان پذیر است. هدف این پژوهش بررسی و تبیین چگونگی تحقق عدالت تربیتی و بهره آموزشی از دیدگاه امام علی (ع) و متعاقب آن در تعلیم و تربیت می باشد.بیان ایشان در جای جای مختلف، در راستای عدالت خواهی در واقع همان عدالت تربیتی است چرا که تربیت بسیار جامع بوده و همه ابعاد را در بر می گیرد.برای اینکه زمینه الزم برای بهره مندی افرادی که دغدغه عدالت تربیتی و در ذیل آن عدالت آموزشی را دارند فراهم آید ، با روش توصیفی - استنتاجی ، مبانی و مفروضات و دیدگاه آن حضرت از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته و پیامدهای آن در عرصه عمل استنتاج شده اند. مباحث در دو بخش مطرح شده اند در بخش اول دیدگاه امام علی در مورد عدالت از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش دوم عدالت تربیتی و آموزشی به بطور اخص در تطابق با دیدگاه آن حضرت بررسی شده است. در این بخش عدالت آموزشی که زمینه ساز عدالت تربیتی است وقتی تحقق می یابد که علاوه بر اصل مساوات به اصل تفاوت های فردی دانش آموزان توجه گردد.نتایج پژوهش نشان می دهد عدالت از دیدگاه امام علی توجه و احترام به تفاوت های فردی و حقوق افراد و کمک به رشد و بالندگی آنان با ایجاد زمینه مساعدبرای همگان است به گونه ای که هرکس خود را شهروندی آزاد، بالنده و ارزشمند بداند و نسبت به جامعه احساس تعلق داشته و متعاقب آن نسبت به جامعه خود احساس مسئولیت نماید. در سایه ایجاد چنین زمینه ای وی احساس ارزشمندی و کفایت کرده ودر اجتماع مشارکت فعال داشته و در نهایت خود مجری عدالت گردد.

کلیدواژه ها:

عدالت - عدالت تربیتی - عدالت آموزشی _ امام علی (ع)

نویسندگان

زهرا شاهسواری

کارشناس ارشد ، مشاور مدرسه، شهرستان رباط کریم