بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله ای بر مدیریت زمان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پنجم ابتدایی ناحیه هفت شهر مشهد

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 99

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICHMB05_033

تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1401

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله ای بر مدیریت زمان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پنجم ابتدایی ناحیه هفت شهر مشهد است. این تحقیق نیمه آزمایشی با گروه گواه و از نظر هدف کاربردی می باشد. در این طرح متغیر وابسته، قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل اندازه گیری می شود. جامعه آماری تحقیق حاضر دانش آموزان پنجم ابتدایی ناحیه هفت شهر مشهد جامعه آماری این پژوهش می باشد. نمونه پژوهش حاضر شامل ۳۰نفر از دانش آموزان پنجم ابتدایی ناحیه هفت شهر مشهد بود که به صورت نمونه گیری در دسترس از میان کلیه دانش آموزان پنجم انتخاب شدند و از طریق گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش (۱۵نفر) و کنترل (۱۵نفر) قرار گرفتند. روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع در دسترس می باشد. آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیل کواریانس چندعاملی از نرم افزارهای SPSS استفاده شده است. نتیجه تحلیل کواریانس بیانگر این است که راهبردهای مقابله ای بر مدیریت زمان دانش آموزان پنجم ابتدایی ناحیه هفت شهر مشهد تاثیر مثبت و معنادار دارد. راهبردهای مقابله ای بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پنجم ابتدایی ناحیه هفت شهر مشهد تاثیر مثبت و معنادار دارد.

نویسندگان

حمیده خوبی

دانشجو کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ،ایران، مشهد

محمدرضا صفاریان طوسی

عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ،ایران، مشهد

محمود قربانی

عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ،ایران، مشهد