بررسی نقش پیلی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در بیماری زایی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 40

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CBCFM01_066

تاریخ نمایه سازی: 13 بهمن 1401

چکیده مقاله:

مقدمه و هدف: نیاز فوری به شناسایی داروهای جدید و اهداف تشخیصی برای مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، و همچنین ساخت واکسنوجود دارد، زیرا فقدان نشانگرهای زیستی که به اندازه کافی برای این منظور مشخص شده اند، وجود دارد. بهبود درک و دانش کنونی ما از بیماری زایی ایمنی سل می تواند به طراحی این واکسن ها و دارو های جدید کمک کند و ارزیابی اثربخشی آنها را تسهیل کند. پیلی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (MTP)، کدگذاری شده توسط ژن mtpاخیرا به عنوان یک نشانگر زیستی بالقوه برای توسعه تشخیصی، دارو و واکسن گزارش شده است. بنابراین، این مطالعه با هدف درک بیشتر نقش MTP در پاتوژنز با ارزیابی نقش آن در، برهمکنشهای میزبان-پاتوژن و پاسخ ایمنی میزبان انجام شد.مواد و روش کار: در این مطالعه تجربی از سویه های وحشی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (WT)، mtp-mutant و mtp-complement شده استفاده شد. سینتیک رشد باکتری برای تعیین اثر ژن بر رشد با مشاهده سنجشهای CFU در شرایط آزمایشگاهی و CFUهای in vivo از بافتهای آلوده به M. tuberculosis انجام شد. بیان ژن توسط توالی یابی RNA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پاسخهای رونویسی کشت پس از عفونت با سویه های جهش یافته WT و mtp، ۱۴ روز پس از کشت، با استفاده از ژنوم استاندارد مورد بررسی قرار گرفت. پروفایلهای رونویسی در کشت آلوده به سویه جهشیافته PWS و سویه های WT برای چهارده روز با استفاده از Tophat، Cuffdiff و ابزارهای مختلف بیوانفورماتیک دیگر برای تجزیه و تحلیل بیشتر اثر MTP مقایسه شد.نتایج: سنجش رشد نشان داد که سویه جهشیافته mtp با سرعت قابل توجهی در مقایسه با WT در مرحله ورود به سیستم در کشت براث رشد کرد. این نشان می دهد که حذف ژن mtp منجر به سرعت رشد کندتر باکتری می شود و از این رو، MTP بر رشد سل در شرایط آزمایشگاهی تاثیر می گذارد. در مجموع ۵۱۲ و ۱۰۵۹ ژن به ترتیب به دلیل آلودگی با WT و mtp-mutant به طور معنیداری متفاوت بیان شدند. تنها ۱۲۸ ژن در هر دو عفونت مشترک بودند.نتیجه گیری: ثابت شده است که MTP نقش مهمی در تعاملات پاتوژن میزبان خاص پس از عفونت M. tuberculosis دارد و در نتیجه با تحریک پاسخ ایمنی ذاتی و پاسخ التهابی، پاسخهای ایمنی میزبان برای دفاع میزبان ضروری است. علاوه بر این، با تنظیم پاسخ ایمنی توسط فاکتورهای رونویسی و سیتوکین ها مرتبط است. روی هم رفته، آنالیز رونوشت بافت ریه آلوده به سویه M.tuberculosis دارای کمبود MTP نشان داده است که MTP یک ایمونوژن قوی است. این یافته ها شواهد بیشتری را برای مطالعات قبلی ارائه میکنند که نشان میدهد MTP می تواند یک کاندید درمانی موثر جهت تولید و توسعه دارو و واکسن های جدید باشد.

نویسندگان

جعفر آقاجانی

مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی، پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی، بیمارستان مسیح دانشوری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

پریسا فرنیا

مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی، پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی، بیمارستان مسیح دانشوری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

پوپک فرنیا

مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی، پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی، بیمارستان مسیح دانشوری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.،گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشکده فناوری های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

سامان ایوبی

مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی، پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی، بیمارستان مسیح دانشوری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

جلال الدین غنوی

مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی، پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی، بیمارستان مسیح دانشوری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

علی اکبر ولایتی

مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی، پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی، بیمارستان مسیح دانشوری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.