بررسی شاخص های برابری جنسیتی و نحوه ی اعمال آنها در حکومت به جهت حکمرانی خوب

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 255

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ECMECONF14_024

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1401

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر بررسی شاخص های برابری جنسیتی و نحوه ی اعمال آنها در حکومت به جهت حکمرانی خوب بود. تحقیق این مقاله با توجه به اهدافی که دارد یک تحقیق کاربردی است و از نظر روند انجام جزء تحقیقات توصیفی و میدانی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه پرسنل سازمان آموزش و پرورش در شهر تهران هستند که با روش تصادفی ساده و فرمول کوکران ۲۵۱ نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شدند. ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن با نظرات خبرگان و پایایی و با آلفای کرونباخ ۰.۷۸ بدست آمده است و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از معادلات ساختاری و نرم افزار PLS۴ استفاده شد.یافته ها نشان داد که ۱- توسعه انسانی زنان بر حکمرانی خوب تاثیر دارد.۲-توسعه جنسیتی بر حکمرانی خوب تاثیر دارد.۳-نابرابری جنسیتی بر حکمرانی خوب تاثیر دارد.۴-فاصله جنسیتی بر حکمرانی خوب تاثیر دارد و کلیه فرضیه های پژوهشی مورد تایید قرار گرفتند.

نویسندگان

شمس الدین نیک منش

۱-استادیار دانشگاه پیام نور تهران – ایران

مصطفی کاوه

۲-کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار گرایش فناوری – دانشگاه پیام نور