بررسی اخلاق و مسئولیت اجتماعی در مدیران مدارس دولتی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 185

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ECMECONF14_023

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1401

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی رابطه اخلاق کاری و مسئولیت اجتماعی در میان مدیران مدارس متوسطه دولتی شهر کرج می باشداین مقاله ضمن بیان اهمیت و ضرورت اخلاق و مسئولیت اجتماعی، ریشه های فردی و اجتماعی و آثار آن را بر رفتار فرد و جامعه مورد بحث قرار داده است. جنبه های اخلاق و مسئولیت اجتماعی در مدارس اعم از جنبه عدالتی، مراقبه ای و انتقادی مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر بررسی رابطه اخلاق کاری و مسئولیت اجتماعی به بررسی رابطه مسئولیت پذیری، عدالت و انصاف، رعایت هنجارها، برتری جویی و احترام به دیگران با مسئولیت اجتماعی می پردازیم. روش اجرای پژوهش، توصیفی (همبستگی) است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران مدارس متوسطه دولتی شهر کرج است که ۵۰ نفر از آنها به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه اخلاق کاری با ضریب پایایی ۹۵% و پرسشنامه مسئولیت اجتماعی با ضریب پایایی ۹۷% بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد بین اخلاق حرفه ای مدیران مدارس متوسطه دولتی شهر کرج رابطه وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد اخلاق ۵۲ درصد از رابطه را تبیین می کند. اخلاق در این پژوهش به عنوان متغیر پیش بین و مسئولیت اجتماعی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بین اخلاق کاری و مسئولیت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. و در پایان مقاله ضمن نقد روش های آموزش و پرورش در رابطه با اخلاق و مسئولیت اجتماعی، راهکارهای اصلاح آن ارائه گردید.

نویسندگان

شمس الدین نیک منش

۱-استادیاردانشگاه پیام نور.تهران .ایران

متین شیرازی

۲-کارشناس ارشد مدیریت کسب وکارگرایش فناوری .دانشگاه پیام نور