کاربرد GIS در بررسی فضایی و کالبدی بوستان ها و سرانه فضای سبز شهری (مطالعه موردی: منطقه یازده شهر شیراز)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 60

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HAMYARCONF16_027

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1401

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف شناسایی، توزیع و پراکنش مکانی بوستان ها، بررسی عملکرد بوستان ها ، اندازه گیری ومدیریت سرانه فضای سبز شهری در محلات منطقه شهری با استفاده از قابلیت GIS (سامانه اطلاعات جغرافیایی) صورت پذیرفت.مواد و رو ش ها: در این مطالعه پراکنش بوستان های منطقه یازده شهرداری شیراز بعنوان جامعه هدف مورد بررسی و ارزیابیقرار گرفت. شیوه گردآوری اطلاعات، اسنادی – تحلیلی بوده است. در این مطالعه تعداد ۲۷ بوستان در محدوده منطقه یازدهشهرداری شیراز شناسایی و انواع عملکرد آنها با توجه به مساحت هر بوستان مشخص گردید. طبق نتایج در این منطقه بشتریننوع عملکرد بوستان ها (۲۲ بوستان از ۲۷ بوستان)، بوستان های کوچک مقایس (همسایگی و محله ای) است. در مراحلبعدی این تحقیق میزان جمعیت، تراکم جمعیت، مساحت بوستان ها، سرانه فضای سبز در هر محله منطقه مورد نظرر بررسیشد و نهایتا سرانه فضای سبز شهری با شاخص محیط زیست سازمان ملل مورد ارزیابی و بررسی قرارگرفت. سرانه فضای سبز۹۰ درصد محله ها، فاصله زیادی تا عدد شاخص محیط زیست سازمان ملل دارند.نتایج: نقشه سرانه فضای سبز شهری در منطقه مورد مطالعه نشان از عدم توزیع همگن فضایی و کالبدی فضای سبز با توجهبه ظرفیت محلات و کل منطقه دارد. نتایج نشان می دهد که سرانه کل منطقه ۲.۶ می باشد و ۵۸ درصد محله ها که ۷ محلهرا شامل می شود، سرانه کمتر از سرانه کل منطقه دارند.نتیجه گیری: سیستم اطلاعات جغرافیایی ابزارهای کاربردی است که در صورت تحقق، بهره وری و کارکرد بهینه، می تواندبهبود مطلوبتر خدمات شهری را به همراه داشته باشد. سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) با مدیریت اطلاعات شهری، پشتیبان بسیار مطمئنی برای تصمیم گیری و... مدیریت فضای سبز شهری است.

کلیدواژه ها:

بوستان های شهری ، تحلیل فضایی و کالبدی ، منطقه یازده شهرداری شیراز ، پایگاه داده های مکانی

نویسندگان

رضا شاهسونی

کارشناس فنی و شهرسازی منطقه پنج ، شهرداری شیراز

حمیدرضا جعفری

کارشناس فنی و شهرسازی منطقه پنج ، شهرداری شیراز

رحیم حاجی باقری

کارشناس فنی و شهرسازی منطقه پنج ، شهرداری شیراز

پژمان کاوسی

کارشناس آمار معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، شهرداری شیراز