تحلیل فضایی و کالبدی بوستان ها و سرانه فضای سبز شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی: منطقه هشت شهر شیراز)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 34

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HAMYARCONF16_017

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1401

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف شناسایی، توزیع و پراکنش مکانی بوستان ها، بررسی عملکرد بوستان ها ، اندازه گیری ومدیریت سرانه فضای سبز شهری در محلات منطقه شهری با استفاده از قابلیت GIS (سامانه اطلاعات جغرافیایی) صورت پذیرفت.مواد و رو ش ها: در این مطالعه پراکنش بوستان های منطقه هشت شهرداری شیراز بعنوان جامعه هدف مورد بررسی وارزیابی قرار گرفت. شیوه گردآوری اطلاعات، اسنادی – تحلیلی بوده است. در این مطالعه تعداد ۱۶ بوستان در محدوده منطقههشت شهرداری شیراز شناسایی و انواع عملکرد آنها با توجه به مساحت هر بوستان مشخص گردید. طبق نتایج در این منطقههمه نوع عملکرد بوستان ها، (بوستان های کوچک مقایس (همسایگی و محله ای) است. در مراحل بعدی این تحقیق میزانجمعیت، تراکم جمعیت، مساحت بوستان ها، سرانه فضای سبز در هر محله منطقه مورد نظر بررسی شد و نهایتا سرانه فضایسبز شهری با شاخص محیط زیست سازمان ملل مورد ارزیابی و بررسی قرارگرفت. سرانه فضای سبز همه محله ها ، فاصلهزیادی تا عدد شاخص محیط زیست سازمان ملل دارند.نتایج: نقشه سرانه فضای سبز شهری در منطقه مورد مطالعه نشان از عدم توزیع همگن فضایی و کالبدی فضای سبز با توجهبه ظرفیت محلات و کل منطقه دارد. نتایج نشان می دهد که سرانه کل منطقه ۰.۴ می باشد.نتیجه گیری: سیستم اطلاعات جغرافیایی ابزارهای کاربردی است که در صورت تحقق، بهره وری و کارکرد بهینه، می تواندبهبود مطلوب تر خدمات شهری را به همراه داشته باشد. سیستم اطلاعرات جغرافیایی (GIS) با مدیریت اطلاعات شهری، پشتیبان بسیار مطمئنی برای تصمیم گیری و... مدیریت فضای سبز شهری است.

کلیدواژه ها:

بوستان های شهری ، تحلیل فضایی و کالبدی ، منطقه هشت شهرداری شیراز ، پایگاه داده های مکانی

نویسندگان

یاسر ظفرآبادی

کارشنارس خدمات شهری منطقه پنج ، شهرداری شیراز

محمد عیدی

کارشناس تاسیسات و امور شهر منطقه پنج، شهرداری شیراز

مهدی جوانمردی

کارشناس فنی و عمرانی منطقه پنج، شهرداری شیراز

مسعود منفرد

کارشنارس خدمات شهری منطقه دو ، شهرداری شیراز