پیش بینی مکانی درصد ذرات شن خاک فضای سبز درون شهری با استفاده از (GIS) (مطالعه موردی: منطقه دو شهرداری شیراز)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 45

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HAMYARCONF16_012

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1401

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی تغییرات فضای اجزای فیزیکی خاک از جمله درصد ذرات شن خاک درمدیریت فضای سبز شهری و تهیه نقشه های پهنه بندی ذرات شن با استفاده از تکنیک های زمین آمار در GIS صورت گرفت.مواد و رو شها: در این مطالعه محدوده های فضای سبز منطقه دو شهرداری شیراز بعنوان منطقه مورد مطالعه انتخابگردید. تعداد ۴۰ نمونه از عمق ۰ تا ۳۰ سانتیمتری خاک محدوده های فضای سبز منطقه مورد مطالعه جمع آوری شدند.انتخاب نقاط نمونه برداری بر اساس تراکم و پراکنش محدوده های فضای سبز برای انجام نمونه برداری صورت گرفت، سپسنمونه ها برای آنالیز خاک به آزمایشگاه انتقال و درصد اجزای فیزیکی خاک مانند ذرات شن اندازه گیری شد.نتایج: بر اساس نتایج دامنه تغییرات درصد ذرات شن خاک در محدودهای فضای سبز منطقه مورد مطالعه از ۳۰ تا ۵۰درصد متغیر است. نقشه پراکنش ذرات شن در کل منطقه دو شهرداری شیراز و محدوده های فضای سبز در ۲ طبقه تقسیمبندی گردید. روند غربی – شرقی، روند مقعری شکل است و کمترین مقدار درصد ذرات شن در میانه منطقه می باشد. خطروند در راستای شمالی- جنوبی نزولی است به عبارتی درصد ذرات شن از شمال به جنوب کاهش می یابد. دو طبقه درصد شن۱-۴۰-۳۰ و ۲- ۴۰-۵۰ در محدود های فضای سبز منطقه مورد مطالعه وجود دارند. طبقه ۳۰ تا ۴۰ درصد، تقریبا ۹۴ درصد معادل حدود ۱۰۶ هکتار از اراضی فضای سبز را شامل می شود. ۶ درصد اراضی فضای سبز که ۶.۴۴ هکتار می باشنددر طبقه ۴۰-۵۰ درصد قرار دارند. وضعیت درصد ذرات شن در بوستان های منطقه حدود ۹۵ درصد بوستانها در دامنه ۴۰-۳۰ درصد قرار دارند. درصد شن خاک های منطقه بطور است که محدودیت برای رشد و نمو درختان و گیاهان فضای سبز ایجاد نمی کند.نتیجه گیری: تغییرات اجزای فیزیکی خاک محدوده های فضای سبز شهری نیازمند توجه به مطالعات خاک و مبناتوسعه و نگهداری فضای سبز شهری است که با استفاده از تکنیک زمین آمار در سیستم اطلاعات جغرافیایی می تواند به پهنهبندی تغییرات اجزای فیزیکی خاک در عرصه های فضای سبز شهری پی برد.

کلیدواژه ها:

فضای سبز پایدار شهری ، پیش بینی ذرات شن خاک ، تغییرات مکانی ، منطقه دو شهرداری شیراز ، محیط زیست شهری

نویسندگان

رضا شاهسونی

کارشناس فنی و شهرسازی منطقه پنج ، شهرداری شیراز

حمیدرضا جعفری

کارشناس فنی و شهرسازی منطقه پنج ، شهرداری شیراز

رحیم حاجی باقری

کارشناس فنی و شهرسازی منطقه پنج ، شهرداری شیراز

پژمان کاوسی

کارشناس آمار معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، شهرداری شیراز