بررسی نقش مولفه های تاب آوری در پیشبینی موفقیت تحصیلی دانش آموزان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 75

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RTTCH01_072

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1401

چکیده مقاله:

موفقیت تحصیلی دانش آموزان ازجمله مسائل مهم در نظام آموزشی کشور است که تحقق آن متاثر از عوامل مختلفی هست. لذا مطالعه حاضر باهدف بررسی نقش مولفه های تاب آوری در پیشبینی موفقیت تحصیلی دانش آموزان انجام شد. این مطالعه، توصیفی - مقطعی بر روی دانش آموزان پسر پایه ششم ناحیه یک شهرکرد در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ انجام شد. از جامعه آماری ۱۰۰ نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند؛ و به پرسشنامه های تاب آوری کونور و دیویدسون (۲۰۰۳) و موفقیت تحصیلی صالحی (۱۳۹۲) پاسخ دادند. جهت تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندمتغیره با نرم افزار آماری SPSS نسخه ۲۴ استفاده شد. نتایج نشان داد که همبستگی بین تاب آوری با موفقیت تحصیلی مثبت و معنیدار هست و ابعاد تاب آوری توانایی پیشبینی موفقیت تحصیلی رادارند .(P<۰.۰۵) لذا به منظور تقویت عوامل موثر برافزایش موفقیت تحصیلی، بایستی دوره های آموزشی یا کارگاه های تخصصی در حیطه تاب آوری برگزار شود.

نویسندگان

البرز حسنی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی لردگان

محمد خالدی سردشتی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی لردگان

عبدالمحمد طهماسبی کهیانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی لردگان

جعفر قنبری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی لردگان

سیدعلی موسوی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی لردگان