تاثیر شدت استئوآرتریت زانو بر پارامترهای زمانی- مکانی راه رفتن زنان یک مطالعه مقدماتی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 141

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRRS-10-5_007

تاریخ نمایه سازی: 4 بهمن 1401

چکیده مقاله:

مقدمه: استئوآرتریت زانو یکی از شایع ترین بیماری های مفصلی وابسته به سن است. شدتهای مختلف این بیماری از طریق مکانیزم های جبرانی مختلف منجر به تغییر در الگوی راه رفتن می شود. هدف مطالعه حاضر بررسی چگونگی تاثیر شدتهای مختلف استئوآرتریت زانو بر پارامترهای زمانی مکانی راه رفتن است.مواد و روش ها: ۴۰ زن در سه گروه استئوآرتریت خفیف٬ متوسط و شدید و یک گروه افراد بدون استئوآرتریت بر اساس معیار K-L Scale برای این مطالعه انتخاب شدند. افراد با سرعت مورد دلخواه خود در مسیر تعیین شده آزمایشگاه راه رفتند تا ۵ آزمون موفق ثبت گردید. سپس پارامترهای زمانی مکانی راه رفتن شامل طول گام ، سرعت، آهنگ راه رفتن، درصد فاز استانس، زمان گام و زمان استانس مورد آنالیز قرار گرفتند.یافته ها: نتایج تستهای ANOVA و آنالیز Post hoc نشان داد که طول گام و طول گام اصلاح شده تنها پارامترهایی بودند که در گروه سالم تفاوت معنی داری با گروه استئوآرتریت متوسط و شدید داشتند (۰۰۴/۰=P و ۰۰۱/۰=P برای طول گام و ۰۱۴/۰=P و ۰۰۱/۰=P برای طول گام اصلاح شده). گروه استئوآرتریت شدید در تمام متغیرها با گروه های کنترل و استئوآرتریت خفیف دارای تفاوت معنی دار بود (۰۵/۰>P). به علاوه زمان گام در افراد دارای استئوآرتریت متوسط به طور معنی داری کمتر از افراد استئوآرتریت شدید بود (۰۳۸/۰=P).نتیجه گیری: به نظر می رسد متغیرهای زمانی مکانی راه رفتن پارامترهای ارزشمندی برای تفکیک شدت های مختلف استئوآرتریت زانو باشند و می توانند این بیماران را از افراد سالم تفکیک کنند. از بین این پارامترها احتمالا طول گام یک پارامتر مناسب برای تشخیص افراد بدون استئوآرتریت زانو از افرادی است که از این بیماری رنج می برند.کلید واژه: استئوآرتریت زانو، شدت، راه رفتن، زمانی مکانی

نویسندگان

زهره شفیع زادگان

Msc, Musculoskeletal Research Center, School of Rehabilitation Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan,

محمد تقی کریمی

Associate Professor, Department of Orthotics and Prosthetics, School of Rehabilitation Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

فاطمه شفیع زادگان

MSc Student, University of Isfahan, Isfahan, Iran

زهراسادات رضائیان

Assistant Professor, Musculoskeletal Research Center, Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran