نقش میانجی اشتراک گذاری دانش در تاثیر رهبری تحول آفرین و تناسب کارمند- سازمان بر رفتار کاری نوآورانه مورد مطالعه: بیمه تجارت نو

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 220

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICRHEMA01_150

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی اشتراک گذاری دانش در تاثیر رهبری تحول آفرین و تناسب کارمند- سازمان بر رفتار کاری نوآورانه در دپارتمان مرکزی بیمه تجارت نو انجام شده است. بدین منظور تحقیقی پیمایشی طراحی شده که در آن جامعه آماری شامل کارکنان و مدیران این دپارتمان مشتمل بر ۲۳۰ بوده که براساس جدول مورگان، حجم نمونه لازم ۱۴۰ نفر تعیین شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد ۴۱ گویه ای )شامل ۲۰ گویه برای سنجش رهبری تحول آفرین، ۷ گویه برای سنجش تناسب کارمند- سازمان، ۷ گویه برای سنجش رفتار کاری نوآورانه و ۷ گویه برای سنجش اشتراک گذاری دانش بوده است. ابزار و روش تجزیه و تحلیل آماری نیز نرم افزارهای Excel، SPSS و Smart PLS و آزمون های معادالت ساختاری و سوبل بوده اند. یافته های آمار توصیفی نشان دهنده وضعیت نسبتا نامطلوب متغیرهای چهارگانه تحقیق در دپارتمان مرکزی بیمه تجارت نو می باشد. براساس یافته های استنباطی نیز، نه تنها دو متغیر رهبری تحول آفرین و تناسب کارمند- سازمان بر رفتار کاری نوآورانه تاثیر مستقیم و مثبت دارند، بلکه از طریق متغیر میانجی اشتراک گذاری دانش نیز این تاثیر را می گذارند.

نویسندگان

زهرا عباسی

کارشناس منابع انسانی شرکت بیمه تجارت نو