تاثیر انگیزش بر بهره وری کارکنان سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 115

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MEBCONF03_140

تاریخ نمایه سازی: 26 دی 1401

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر انگیزش در افزایش بهره وری کارکنان سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز بوده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارشناسان حوزه ستادی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز است. روش نمونه گیری، تصادفی ساده و ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه استاندارد است. روایی و پایایی پرسشنامهنیز مورد تایید قرار گرفته است. برای بررسی فرضیه پژوهش از نرم افزار Amos استفاده شده و روش تجزیه وتحلیل داده ها، معادلات ساختاری است. یافته های آزمون تحلیل مسیر نشان می دهد که انگیرش تاثیر مثبت و معناداری بر بهره وری کارکنان دارد و این تاثیر در سطح بالایی ارزیابی شد.

نویسندگان

سجاد فضل اله پور

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز، ایران