بررسی نقش اندازه جمعیت نسل ها در اشتغال آنها در ایران ( ۱۳۹۵-۱۳۵۰)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 175

فایل این مقاله در 42 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RJSW-8-28_004

تاریخ نمایه سازی: 17 دی 1401

چکیده مقاله:

طی سال-های اخیر سیاستهای جوان سازی جمعیت در ایران مورد توجه قرار گرفته است؛ اما دو دیدگاه متفاوت نسبت به تاثیر این سیاست نرخ اشتغال وجود دارد؛ یک عده افزایش جمعیت جوان را به علت عدم تعادل بین عرضه و تقاضا باعث افزایش بیکاری دانسته اند؛ و عده ایی دیگر معتقدند که چون نیروی جوان تحرک و جابه جایی بیشتری برای یافتن شغلی متناسب دارند؛ باعث افزایش فرصت های شغلی توسط شرکت ها جهت جذب نیروی جوان می شوند. لذا در این پژوهش با هدف«بررسی نقش اندازه جمعیت نسل ها بر روی اشتغال ایران» و با استفاده از روش تحلیل ثانویه، جامعه آماری را که شامل افراد در سن فعالیت به تفکیک گروه های سنی(۱۹-۱۵سال...،۶۴-۶۰سال) در طی بازه زمانی۱۳۹۵-۱۳۵۰در سطح کشور می باشد؛ با تکنیک تحلیل داده ها مورد بررسی قرار داده؛ و با کنترل متغیرهای مستقل اقتصادی، جمعیتی و اجتماعی-فرهنگی در پی پاسخ به این سوال هستیم که آیا با افزایش جمعیت یک نسل اشتغال آن نسل کاهش خواهد یافت یا خیر؟ یافته ها نشان داد پس از کنترل متغیرها، نه تنها رابطه ی معکوس بین جمعیت و اشتغال نسل ها وجود ندارد؛ بلکه در گروه های سنی۳۹-۳۵سال، ۴۴-۴۰سال، ۵۹-۵۵سال و ۶۴-۶۰سال رابطه ی مستقیم و قوی و در سایر گروه های سنی رابطه ی معناداری مشاهده نمی شود.

کلیدواژه ها:

جمعیت نسل ، اشتغال ، نرخ ارز حقیقی ، بودجه عمرانی تحقق یافته

نویسندگان

مسعود عالمی نیسی

عضو علمی علامه

فاطمه یاوری

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)