مقایسه اثر بخشی بازی درمانی شناختی رفتاری و قصه درمانی بر زمان واکنش کودکان بیش فعال ۷ تا ۱۰ سال اصفهان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 246

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CPCAUMA02_236

تاریخ نمایه سازی: 13 دی 1401

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی مقایسه اثربخشی بازی درمانی شناختی و قصه درمانی بر زمان واکنش بر زمان واکنش کودکان بیش فعال ۷ تا ۱۰ سال اصفهان انجام گرفت.روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. بدین منظور از بین کودکان بیش فعال ۷ تا ۱۰ سال اصفهان که در سال ۱۴۰۱ به مراکز مشاوره توحید اصفهان مراجعه کردند به صورت در دسترس ۴۵ نفر انتخاب شدند که در سه گروه ۱۵ نفره قرار داده شدند در گروه بازی درمانی شناختی رفتاری ۱۵ نفر، ه درمانی ۱۵ نفر و ۱۵ نفر در گروه کنترل قرار داده شد. سپس به مدت هشت جلسه درمانها برروی دو گروه آزمایش اجرا گردید. درصورتیکه گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکردند. ابزار سنجش دستگاه داندرس می باشد . .تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس به همراه اندازه گیری مکرر نشان داد که نتایج نشان میدهد که نمرات متغیر زمان واکنش دراختلال بیش فعالی در هر دو گروه آزمایشی و در مرحله پس آزمون، نسبتا یکسان و کمتر از گروه گواه است. به عبارت دیگر هر دو گروه آزمایشی اثربخشی بالا و نسبتا یکسانی بر روی بهبود زمان واکنش داشته اند. همچنین این نتایج نشان می دهند که زمان واکنش در هر دو گروه معنا دار است ولی بازی درمانی شناختی اثر بخشی بیشتری بر نمرات این مقیاس به جا گذاشته است.

کلیدواژه ها:

بازی درمانی شناختی رفتاری ، قصه درمانی ، زمان واکنش کودکان

نویسندگان

غزاله ابدالی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شهرکرد ، ایران

محمد قاسمی پیربلوطی

استادیار گروه روانشناسی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شهرکرد ایران