شناسایی عوامل تاثیرگذار بر حسابرسی داخلی سازمانها(نمونه موردی سازمان شهرداری تهران)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 738

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EBUCONF16_057

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1401

چکیده مقاله:

هر سازمانی برای تامین نیازهای خود و بنا به شرایط واقعی و موجود، از روشها و اصولی پیروی میکند که ممکن است بر نحوه اجرای حسابرسی آن تاثیر بگذارد. گرچه ممکن است وظیفه حسابرسی داخلی ازلحاظ مفهومی به خوبی تعریف شده باشد اما اغلب از واحدهای حسابرسی داخلی خواسته میشود کارهایی را بیرون از آن چارچوب انجام دهند. اینکه مرز فعالیتهای واحد حسابرسی داخلی کدام است به عوامل گوناگونی بستگی دارد. این عوامل شامل انواع مهارتهایی که حسابرسان داخلی و مهارتهای مدیران واحد اقتصادی و فشاری که به آنان وارد میآید دارند. اکنون، دامنه حسابرسی داخلی بسیار بیش از گذشته توسعه یافته است. در این نوع حسابرسی، اثربخشی و کارایی معاملات تجاری، نقش فعالیتها در بهبود فرآیندها و عملیات شرکت، مدیریت ریسک و نظارت بر رضایت مشتریان موردتوجه قرار دارد. این وظیفه جدید در کنار همان کارکرد قدیمی یعنی جستجو و کشف تقلب صورت میگیرد.در این پژوهش میزان تاثیر عواملی چون استقلال، حمایت مدیریت ارشد، صلاحیت و شایستگی، اندازه واحد حسابرسی داخلی و میزان ارتباط با حسابرسان مستقل بر اثربخشی حسابرسی داخلی سازمان شهرداری تهران موردبررسی قرار گرفت، که از دو نوع پرسشنامه، یک نوع مخصوص مدیران مالی سازمان شهرداری تهران و نوع دیگر مخصوص کارکنان واحد حسابرسی داخلی و حسابداری سازمان شهرداری تهران توزیع گردید و درمجموع ۲۰۸ پرسشنامه جمع آوری گردید. بخشی از این تحقیق به صورت مطالعات کتابخانه ای تنظیم شده است و بخش دیگر به صورت میدانی، با توزیع پرسشنامه استاندارد لاتین که برای بومی سازی آن ازنظر متخصصین و خبرگان استفاده گردید، انجامشده است و به منظور تعیین پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که ضرایب به دست آمده به ترتیب پرسشنامه مدیران ۰/۸۱ و پرسشنامه کارکنان ۰/۸۴ به دست آمد لذا به دلیل بالا بودن ضرایب از ۰/۷، میتوان پرسشنامه ها را پایا و قابلاعتماد دانست، درنهایت داده ها در خصوص هر متغیر اعم از مستقل و وابسته استخراج و بر اساس تحلیل رگرسیون چند متغیره حداقل مربعات نسبت به بررسی نتایج اقدام شد.نتایج این پژوهش نشان داد که عوامل تاثیرگذار بر حسابرسی داخلی، صلاحیت اداره حسابرسی داخلی، سابقه حسابرسان داخلی، دارا بودن گواهینامه های حرفه ای حسابرسان داخلی، استقلال حسابرسان داخلی و روابط حسابرسان داخلی و خارجی هستند و میزان تحصیلات حسابرسان داخلی جزء عوامل تاثیرگذار به حساب نمی آیند.

نویسندگان

مهدی تجری

دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد مدیریت دولتیگرایش مالی دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی تهران مرکز