رابطه بین انزوای تحصیلی با رضایت تحصیلی دانش آموزان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 68

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABUCONPA08_025

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1401

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین انزوای تحصیلی با رضایت تحصیلی دانش آموزان می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی رویکرد پیمایشی و از نوع همبستگی است جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پایه هشتم شهر زابل به تعداد ۱۱۴۷ نفر می باشند. نمونه آماری بر اساس جدول مورگان، شامل ۲۸۹ نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار اندازه گیری دو پرسشنامه رضایت تحصیلی هیوبنر ( ۲۰۰۱ ) و پرسشنامه انزوای تحصیلی دیلی و گرونت ( ۲۰۰۳ ) می باشد. جهت تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که بر این اساس ضریب پایایی پرسشنامه رضایت تحصیلی ۰/۸۱ و انزوای تحصیلی ۰/۸۵ به دست آمد. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون با نرم افزار SPSS ۲۰ مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین انزوای تحصیلی با رضایت تحصیلی دانش آموزان رابطه منفی وجود دارد.

نویسندگان

سمیه نخعی

استادیار، گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد زابل، دانشگاه آزاد اسلامی، زابل، ایران

مهدیه رستگار

دانشجو کارشناسی علوم تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، واحد زابل، دانشگاه آزد اسلامی، زابل، ایران