بررسی اثرات بازارچه مرزی ساری سو در توسعه اقتصادی استان آذربایجان غربی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 175

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MAEBC04_007

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1401

چکیده مقاله:

مناطق مرزی مهم ترین قابلیت های بالقوه کشورها برای توسعه تبادلات مرزی و منطقه ای هستند، اقتصاد مناطق مرزی قادر است نقش مهم در پیشرفت توسعه اقتصادی نواحی مرزی، بهبود وضعیت رفاه ساکنان آن منطقه داشته باشد با توجه به اهمیت توسعه تجارت در مناطق مرزی، پژوهش حاضر بر این است اثرات بازارچه های مرزی ساری سو در توسعه اقتصادی استان آذربایجانغربی را مورد بررسی قرار دهد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه ساکنین شهرستان ماکو تشکیل می دهند که با استفاده از جدول مورگان از بالاترین حجم نمونه آماری، برای بالاترین میزان حجم جامعه، یعنی ۳۸۴ نفر در نظر گرفته شد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. روایی پرسشنامه توسط اساتید تایید شده وپایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (برابر۰/۷۸۴) تایید شده است. به منظور تجزیه تحلیل داده ها در این پژوهش از نرم افزار spss و روش معادلات ساختاری به کمک نرم افزارPLs استفاده شده است. که نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد ارتباط مستقیم و معناداری میان ایجاد و تاسیس بازارچه مرزی ساری سو در آذربایجانغربی و اثرات اقتصادی ایجاد شده وجود دارد. که با نگاه دقیق تر درخواهیم یافت که ایجاد اشتغال، افزایش تولید و افزایش درامد و رفاه مرزنشینان از منجمله اثرات مثبت بازارچه مرزی ساری سو است. از اینرو توجه به تاسیس، توسعه و بهبود این بازارچه ها در راستای رفع مشکلات اقتصادی منطقه ضرورت پیدا می کند.

نویسندگان

سیدکمال صادقی

دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز، ایران

رقیه سیف لو

دانشجوی دکتری اقتصاد بخش عمومی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

محمود افشانی

دانشجوی دکتری اقتصاد اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران