رمزنگاری مقاوم تصاویر رنگی مبتنی بر توابع فوق آشوب و دنباله هایDNA

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 266

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SCCS01_054

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1401

چکیده مقاله:

یکی از روشهای موثر بمنظور جلو گیری از دستیابیهای غیرمجاز به اطلاعات حساس از جمله تصاویر پزشکی ونظا م ی، رمزنگاری است. رمزنگاری دی ان ای یکی از تکنولوژیهای پدیدار شده سریع العمل است که بر رویمفاهیم محاسبات دی ان ای کار میکند و میتواند برای ذخیره سازی و انتقال داده استفاده شود. از مزایای آنمیتوان به سرعت بسیا ر بالا، نیازمند حافظه و قدرت حداقل در محاسبات دی ان ا ی اشاره کرد. این مقاله یکطرح جدید رمزنگاری تصاویر رنگی را ارئه میدهد. در ابتدا، تصویر رنگی به سه مولفه قرمز، سبز و آبی تقسیمشده و بمنظور برهم زدن روابط میان پیکسلها، با استفاده از سیستم فوق آشوب لورنز، مکان پیکسلهایمولفه های رنگی را بهم میریزیم. سپس با استفاده از قوانین کدگذاری دی ان ا ی هر یک از مولفه های رنگ ی قرمز،سبز و آبی، به دنباله های دی ان ای تبدیل میشوند. آنگاه سیستم فوق آشوب چن تکرار میشود، سه دنباله یآشوبی ایجاد م یشود که به دنباله ای از دی ان ای ها تبدیل میگردد. از دنبالههای آشوبی جهت رمزنگاریدنباله های دی ان ای استفاده شده است. تجزیه و تحلیلهای امنیت ی و نتایج آزمایشی نشان میدهد که روشپیشنهادی فضای کلی د بزر گی دارد، در مقابل حملات مختلف مقاوم است. درتصویر رمزنگاری شده همبستگیمیان پیکسلهای مجاور بسیار کاهش یافته و مقدار آنتروپی برابر ۷.۹۹۹۱ است.

کلیدواژه ها:

رمزنگاری تصویر ، دنباله هایDNAسیستم فوق آشوب لورنز ، سیستمفوق آشوب چن

نویسندگان

حمیدرضا غفاری

استادیار، دانشگاه آزاد اسلا می، واحد فردوس، گروه کامپیوتر هوش مصنوعی

محمدرضا ظریف

کارشناس ارشد معماری سیستمهای کامپیوتری، دانشگاه آزاد اسلا می، واحد فردوس

مسعود داودی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فردوس