اثربخشی آموزش الکترونیکی در انگیزه و پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 195

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RESRBT-3-10_001

تاریخ نمایه سازی: 27 آذر 1401

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق شناخت تاثیر آموزش الکترونیکی با تاکید بر استفاده از تابلوی هوشمند در پیشرفت تحصیلی و انگیزه ی پیشرفت و مقایسه آن با روش سخنرانی در دانش آموزان در درس زیست شناسی است. روش این پژوهش، شبه آزمایشی در طرح دو گروهی مستقل(آزمایش و گواه)و با اجرای آزمون است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر در حال تحصیل در پایه دهم رشته علوم تجربی دوره متوسطه دوم شهر بروجن در سال تحصیلی ۹۶-۹۵می باشد. برای جمع آوری مبانی نظری و ادبیات تحقیق از روش اسنادی و برای ارزیابی فرضیه ها، از ابزار پرسشنامه(امتحان کتبی محقق ساخته) برای پیشرفت تحصیلی و از ابزار پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر برای سنجش انگیزش تحصیلی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل و ارزیابی فرضیه ها از نرم افزار آماری spss۲۱ و با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون پارامتریک تفاوت میانگین دو جامعه (Tمستقل) استفاده گردید. یافته ها حاکی از تفاوت معنادار بین دانش آموزان گروه گواه و آزمایش از نظر انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی با استفاده از تابلوی هوشمند می باشد، این نتایج نقش واهمیت استفاده از فناوری به ویژه تابلوی هوشمند را به عنوان یک ابزار آموزش الکترونیکی در امر تدریس نشان می دهد.

نویسندگان

زهرا زارع

استادیار گروه آموزش زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

پرویز انصاری راد

استادیار گروه تربیت حرفه ای، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

محمد صفاری بروجنی

گروه آموزش زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

ماهرخ حسن زادگان رودسری

استادیار گروه تربیت حرفه ای، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران