بررسی رابطه هوش فرهنگی و انگیزش تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان درسال ۱۳۹۶

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 207

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EDCBM-14-4_003

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1401

چکیده مقاله:

مقدمه: بسیاری از دانشجویان برای ادامه تحصیل مجبور زندگی در شهر با فرهنگ متفاوت هستند بنابراین هوش فرهنگی به منزله حلقه اتصالی است که میتواند درمحیط متنوع، انسجام و هماهنگی ایجاد کند.عدم آمادگی دانشجویان برای تعامل و سازگاری با افراد فرهنگ جدید می تواند بر عملکرد تحصیلی آنها تاثیر بگذارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه هوش فرهنگی با انگیزش تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال تحصیلی۱۳۹۷- ۱۳۹۶ می باشد. روش کار: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد. تعداد ۴۱۸ نفر از دانشجویان به شیوه ی نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. از پرسش نامه استاندارد هوش فرهنگی که توسط آنگ و همکاران (۲۰۰۴) طراحی شده است و در این تحقیق پایایی پرسشنامه ۹۱/۰بدست آمده است. همچنین از پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر(۱۹۸۰) استفاده گردید، ضریب آلفای کرونباخ  در این پژوهش ۸۹/۰ بدست آمد.  دادهای جمع آوری شده در نرم افزار  SPSS نسخه ۱۶ تجزیه و تحلیل  شد. یافته ها: نتایج نشان داد بین هوش فرهنگی و انگیزش تحصیلی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد (P<۰/۰۰۱ ) . آزمون AVONA نشان داد که اختلاف معناداری بین هوش فرهنگی دانشجویان به تفکیک رشته و همچنین اختلاف معنادار در انگیزش تحصیلی به تفکیک دانشکده ها وجود دارد(P<۰/۰۰۱ ). همچنین بین هوش فرهنگی و جنسیت ، بومی بودن و خوابگاهی بودن رابطه معناداری وجود نداشت(P>۰.۰۵). نتیجه گیری:نتایج تحقیق نشان داد که برخورداری از سطح بالایی از هوش فرهنگی پیش بینی قابل توجهی برای انگیزش تحصیلی و یادگیری افراد به شمار می آید.این نتایج میتواند به مسئولین حوزه آموزش کمک نماید تا با طراحی برنامه های مداخله ای تربیتی در ارتقا و یا حفظ انگیزش دانشجویان به ویژه دانشجویان غیر بومی و خوابگاهی در طول تحصیل اقدامات موثری را انجام دهند.

نویسندگان

جعفر اسلامی

Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

عزیزالله اربابی سرجو

Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

فاطمه زینلی قاسمی

Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

مهلا سرگزی

Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

رحمت الله آزادی

Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

سعید کارواندری

Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran