بررسی ارتباط بین شیوه چیدمان در فروشگاه با رفتار پس از خرید مشتریان فروشگاه های کالاهای ورزشی شهر تبریز

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 639

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PRSMCONF01_049

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین شیوه چیدمان کالا با رفتار پس از خرید مشتریان فروشگاه های کالاهای ورزشی شهر تبریز انجام شده است. روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه مشتریان فروشگاه های کالاهای ورزشی شهر تبریز در سال ۱۳۹۷ است که تعداد آنها نامشخص است. تعداد ۳۰۰ نفر از مشتریان به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های شیوه چیدمان، و رفتار پس از خرید می باشد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به تایید اساتید متخصص مدیریت ورزشی رسید و پایایی درونی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های پیشبرد فروش و رفتار پس از خرید به ترتیب ۹۱/۰ و ۷۸/۰ به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی( جداول فراوانی، درصد میانگین و انحراف معیار) استفاده شد و در بخش آمار استنباطی از آزمون های کولموگروف اسمیرنف و اسپیرمن استفاده شد. و نتایج بدست آمده نشان داد که بین شیوه چیدمان با رفتار پس از خرید مصرف کننده (رضایت مندی، بازاریابی رابطه مند) رابطه مثبت و قوی وجود دارد .

کلیدواژه ها:

شیوه چیدمان ، رفتار پس از خرید ، فروشگاه های کالاهای ورزشی

نویسندگان

بهروز طالبی اقدم

کارشناسی ارشد، گرایش مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران