تعیین روایی و همسانی درونی آزمون شاخص راه رفتن پویا بر روی بیماران مبتلا به پارکینسون

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 168

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PRSMCONF01_045

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1401

چکیده مقاله:

این آزمون از نسخه فارسی آزمون شاخص راه رفتن پویا نسخه) هشت موردی شاموی کوک و همکاران (۱۹۹۷) استفاده شد. جهت تایید روایی سازه نسخه فارسی آزمون شاخص راه رفتن ،پویا ۲۰ بیمار مرد مبتلا به پارکینسون با و بدون سابقه (افتادن) با دامنه سنی ۵۰ ۷۰ سال در شهر قزوین به صورت تصادفی انتخاب شدند ابتدا با استفاده از روش باز ،ترجمه نسخه فارسی آزمون شاخص راه رفتن پویا توسط یک متخصص روان شناسی ورزش ترجمه و سپس ترجمه فارسی توسط یک متخصص آموزش زبان انگلیسی به انگلیسی برگردان شد. در نهایت با مقایسه دو متن انگلیسی متن اصلی و متن به دست آمده از ترجمه فارسی به انگلیسی اصلاحات لازم انجام و فرم نهایی نسخه فارسی آزمون شاخص راه رفتن پویا تهیه گردید روشهای آماری مورد استفاده شده شامل آمار توصیفی و استنباطی بود از آمار توصیفی برای محاسبه شاخصهای مرکزی و پراکندگی و ترسیم نمودارها و از روش تحلیل عاملی تاییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری برای تایید روایی سازه مقیاس استفاده شد. همسانی درونی پرسشنامه از طریق تعیین ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. شاخصهای برازندگی برای بیماران مبتلا به پارکینسون %۹۷۲ به دست آمد که بیانگر روایی مطلوب نسخه فارسی آزمون شاخص راه رفتن پویا میباشد. نتایج پژوهش نشان دهنده این است که نسخه فارسی آزمون شاخص راه رفتن پویا در بیماران پارکینسونی با و بدون سابقه (افتادن ابزاری روا میباشد که میتوان از آن در محیطهای بالینی درمانی و ،پژوهشی برای شناسایی بیماران پارکینسونی که در معرض خطر زمین خوردن هستند، استفاده کرد

کلیدواژه ها:

روایی ، همسانی درونی ، شاخص راه رفتن پویا ، پارکینسون

نویسندگان

نگار آزارشی

عضو گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ،مرکزی ،ایران تهران

سهیل حاجی موسایی

دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی- یادگیری و کنترل حرکتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ایران تهران