تبیین روابط موانع گردشگری سلامت با Fuzzy DEMATEL method شواهدی از ایران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 303

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

VIISMAC01_009

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1401

چکیده مقاله:

گردشگری سلامت، امروزه از رو به رشدترین بخش های صنعت گردشگری جهان است که باعث شده سازمان های دستاندر کار و کشورهای علاقه مند به توسعه گردشگری توجه خود را به این بخشی از صنعت توریسم جلب و برای آن برنامهریزی کنند زندگی صنعتی در بیشتر کشورهای دنیا الزاماتی را با خود همراه دارد و نیازهایی را نیز برای مردم جوامع مختلفایجاد کرده است. هدف اصلی این پژوهش، تبیین روابط موانع گردشگری سلامت با Fuzzy DEMATEL methodشواهدی از ایران است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف تحقیق، کاربردی و از لحاظ موضوع و سوالات پژوهش از نوع تحقیقاتتوصیفی - پیمایشی میباشد. ابزار جمعآوری داده ها شامل پرسشنامه خبره بود.جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش خبرگان و صاحبنظران در زمینه گردشگری سلامت بود. از روش نمونه گیریگلوله برفی برای انتخاب افراد نمونه استفاده شد .در این پژوهش سعی شده تا ضمن شناسایی موانع گردشگری سلامت درایران به تبیین روابط این موانع در قالب روش دیمتل پرداخته شود. به نحوی که با بهره گیری از این روش امکان شناساییمتغیرهای علی و معلولی فراهم شده است. این متد امکان میدهد که با شناسایی و رفع موانع علی ،رفع موانعی که بصورتمعلول در مدل گزارش شدند، تسهیل گردد .نتایج بدست آمده از مدل نهایی دیمتل نشان داد که نتایج بدست آمده از مدلنهایی دیمتل نشان داد که موانع مربوط به عدم بهره گیری مناسب از اکولوژی، تصویر ذهنی مقصد و فقدان تحقیق وتوسعه جزو موانع اثرگذار در فقدان توسعه گردشگری سلامت در ایران هستند. عدم وجود زیرساختها، سیاست گذارینادرست و عدم مسئولیت پذیری اجتماعی نیز از موانعی هستند که به نوعی خود معلول سایر عوامل هستند. عدم وجودزیرساختها از بیشترین تاثیرگذاری برخورداری است و بیشترین تعامل را با سایر معیارهای مورد مطالعه دارد و معیار عدموجود زیرساختها از میزان تاثیرپذیری بسیار زیادی برخوردار است.

نویسندگان

فرهاد همتی

مسئول اداره گردشگری سلامت ،معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران

آزاده تقوی راد

کارشناس اداره گردشگری سلامت ، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران