تاثیر قابلیت های بازاریابی بر بهره وری با میانجی گری متغیر شدت رقابت (مطالعه موردی: کلینیک های ارائه دهنده خدمات درمانی به گردشگران سلامت در شهر مشهد)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 221

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

VIISMAC01_008

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1401

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر تاثیر قابلیت های بازاریابی بر بهره وری با میانجی گری متغیر شدت رقابت (مطالعه موردی :کلینیک های ارائه دهنده خدمات درمانی به گردشگران سلامت در شهر مشهد) است. این تحقیق کاربردی به روشتوصیفی پیمایشی از شاخه مطالعات میدانی انجام شده است. با توجه به این که گردشگری سلامت در اقتصاد کشورنقش بسزایی دارند و میتوانند تاثیر شگرفی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور داشته باشند، لذا در تحقیق حاضر کلیهمدیران کلینیک های ارائه دهنده خدمات درمانی به گردشگران سلامت در شهر مشهد ، جامعه تحقیق حاضرقرارگرفتند.تعداد جامعه ۱۳۵ شرکت می باشد که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه ۹۵ برآورد گردید که بااستفاده از روش تصادفی ساده به توزیع و تکمیل پرسشنامه در بین مدیران این کلینیک ها می پردازیم. با توجه بهجدید بودن متغیرهای پژوهش ابزار جمع آوری داده ها محقق ساخته است که روایی و پایایی آن تست شده است.آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش رگرسیون چند متغیره و از نرم افزارهای SPSS و PLS استفاده شده است. روش پژوهش از نوع الگوی ساختاری؛ تحلیل مسیر می باشد.نتیجه تحلیل مسیر بیانگر این استکه استراتژی رهبری هزینه، استراتژی تمایز بر استاندارد سازی کلینیک های ارائه دهنده خدمات درمانی به گردشگرانسلامت در شهر مشهد تاثیر مثبت و معنادار دارد. استاندارد سازی بر عملکرد کلینیک های ارائه دهنده خدمات درمانی بهگردشگران سلامت در شهر مشهد تاثیر مثبت و معنادار دارد. استراتژی رهبری هزینه، استراتژی تمایز بر عملکردکلینیک های ارائه دهنده خدمات درمانی به گردشگران سلامت در شهر مشهد تاثیر مثبت و معنادار دارد. استراتژی هایرقابتی رابطه بین عملکرد و استانداردسازی شرکت های کلینیک های ارائه دهنده خدمات درمانی به گردشگران سلامتدر شهر مشهد را میانجی گری می کند.

نویسندگان

محسن فلاح

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بازرگانی بین الملل)، دانشکده علوم انسانی موسسه آموزش عالی تابران، ایران، مشهد

انوش امیدی

مدرس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد