ارائه مدل اثر فرهنگ اخلاقی و اخلاق سازمانی بر درگیری شغلی(مطالعه موردی:کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 246

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HCONF07_133

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

چکیده مقاله:

در صورتی که فضای حاکم بر سازمان بر اثر پایبندی به اصول اخلاقی، فضایی همراه با اخلاق باشد، وجود چنین فضایی برایکارکنان موجب ایجاد تعهد و تمایل به ادامه فعالیت در سازمان می شود و خود عملکرد کلی سازمان را بهبود می بخشد. هدف ازپژوهش حاضر، ارائه مدل اثر فرهنگ اخلاقی و اخلاق سازمانی بر درگیری شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استانکرمانشاه می باشد. روش پژوهش توصیفی - همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل ۱۵۰ نفر از کارکنانادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه بودند که با استفاده از روش تصادفی ساده ، ۱۱۰ نفر به به عنوان نمونه انتخاب شدند . ابزار پژوهشاستفاده از سه پرسشنامه: فرهنگ اخلاقی سینگپادی و ویتل .؛ پرسشنامه اخلاق سازمانی ( EPQ ) و پرسشنامه درگیری شغلی لادال وکنجر بود. برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری Smart PLS و روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. به طور کلیفرهنگ اخلاقی و اخلاق سازمانی بر درگیری شغلی تاثیر دارد. این امر بر مبنای آزمون همبستگی بین فرهنگ اخلاقی و درگیریشغلی به میزان معناداری ۰.۰۰۰ و ما بین اخلاق سازمانی و درگیری شغلی به میزان ۰.۰۰۲ رابطه معنادار وجود دارد. در این میانرابطه بین فرهنگ اخلاقی و درگیری شغلی متناسب تر بوده و می توان بیان داشت که درگیری شغلی از فرهنگ اخلاقی به نسبتاخلاق سازمانی تاثیر بیشتری پذیرفته است. : به نظر میرسد تلاش در جهت استقرار فضای کاری اخلاق مدارانه در سازمان و تشویق وترغیب کارکنان به انجام فعالیت های کاری مبتنی بر فرهنگ اخلاقی ، می تواند زمینه های ارتقای درگیری شغلی کارکنان را فراهم آورد

نویسندگان

علی کریمی

استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، ایران

یگانه غیبی

دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، ایران

احدیه صادقی

دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، ایران

حسن علیجانی

دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، ایران

احمد ترخان

کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک، دانشگاه آزاد اسلامی ایلام، ایران