ارتباط بین مدت زمان آموزش مجازی با کیفیت زندگی، درد و اختلالات اسکلتی عضلانی اعضایهیات علمی دانشگاه ارومیه در دوران قرنطینه ناشی از ویروس کووید- ۱۹

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 196

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HCONF07_131

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

چکیده مقاله:

همه گیری کووید- ۱۹ موجب افزایش گرایش مراکز آموزشی به آموزش مجازی شد که دانشگاه ارومیه نیز از اینقضیه مستثنی نبود و از آنجایی گسترش آموزش مجازی موجب کاهش فعالیت های بدنی و افزایش آسیب هایجسمی می شود، تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط بین مدت زمان آموزش مجازی با کیفیت زندگی، درد واختلالات اسکلتی عضلانی اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه در دوران قرنطینه ناشی از ویروس کووید- ۱۹ انجامشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه که در بازه زمانی مهر تا اسفند۱۴۰۰ از سیستم مجازی برای تدریس استفاده کردند، تشکیل می دادند که تعداد آنها برابر با ۵۰۰ نفر بودند کهبا توجه به حجم جامعه آماری و با استفاده از جدول مورگان تعداد ۲۱۷ نفر از اساتید به روش نمونه گیری تصادفیطبقه ای در پژوهش شرکت کردند. جهت جمع آوری اطلاعات ابتدا فرم اطلاعات فردی و سوالات مربوط به مدتزمان آموزش مجازی در طول هفته ارائه شد و در ادامه برای بررسی متغیر درد در ناحیه کمر از پرسشنامه VAS ،به منظور ارزیابی مولفه ی کیفیت زندگی از پرسشنامه QOL و در نهایت برای سنجش اختلالات اسکلتی عضلانیگردن، شانه، ساعد، دست و مچ دست، پشت، کمر، ران، زانو و پا و مچ پا از پرسشنامه نوردیک استفاده شد. تجزیهو تحلیل داده ها در نرم افزار spss و با استفاده از آزمون های آماری پیرسون و رگرسیون خطی در سطح معنی داری۰۵ / ۰ انجام شد. نتایج نشان داد که بین مدت زمان آموزش مجازی و کیفیت زندگی همبستگی منفی و معنادار P=۰/۰۰۱,R=-۰/۷۹۳ بین مدت زمان آموزش مجازی و درد ناحیه کمR=۰/۸۱۲,P=۰/۰۰۱ واختلالات اسکلتی عضلانی R=۰/۷۴۶,P=۰/۰۰۱ همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیق می توان بیان کرد که هرچقدر مدت زمان آموزش مجازی بیشتر باشد، دردهای احساس شده و همچنین اختلالات اسکلتیعضلانی بیشتر می شود.

نویسندگان

حامد عبدی

دانشگاه پردیس فرهنگیان شهید چمران تهران

مهری محمدی دانقرالو

دانشگاه اورمیه

نرمین غنی زاده حصار

دانشگاه اورمیه