تاثیر سلامت از راه دور بر زمان انتظار بیماران: مرور سیستماتیک

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 203

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MEDMEM04_133

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

چکیده مقاله:

مقدمه: تقاضا برای مراقبت های تخصصی در سراسر جهان در حال افزایش است. برخی از افراد در مکان هایی هستند که فاقدپرسنل واجد شرایط بوده یا در مناطق دورافتاده با دسترسی سخت هستند. همچنین، افرادی که اغلب به مراقبت ها دسترسیدارند، باید مسافت های زیادی را تا مراکز پزشکی طی کنند یا لیست های انتظار طولانی را تحمل کنند. سلامت از راه دور بهعنوان استفاده از اطلاعات الکترونیکی و فناوریهای مخابراتی تعریف می شود که ممکن است دسترسی بیماران به مراقبت هایبهداشتی تخصصی را تسهیل کند و در نتیجه لیست های انتظار طولانی و هزینه های بالا را برای سیستم های سلامت کاهش دهد.مواد و روشها: این مرور سیستماتیک با جستجو در سه پایگاه داده PubMed ، Scopus و Web of Science انجام شد.معیارهای ورود شامل مطالعاتی بود که به وضوح تاثیر استفاده از سلامت از راه دور را در تمام جنبه های مراقبت های بهداشتی برروی لیست های انتظار بیماران بررسی کرده، تا ۰۱/ ۰۲/ ۲۰۲۰ منتشر شده، به زبان انگلیسی نوشته شده و در مجلات معتبر منتشر شده، مورد بررسی قرار دادند. دو بازبین به طور مستقل نتایج جستجو را ارزیابی کردند، داده ها را استخراج کردند و کیفیتمطالعات وارد شده را ارزیابی کردند. سنتز روایت برای خلاصه و گزارش یافته ها انجام شد.نتایج: از ۶۴۳ نتیجه جستجو اولیه، پنج مطالعه وارد شدند. بر اساس مطالعات انجام شده در این مطالعه، تاثیر سلامت از راه دوربر زمان انتظار بیماران عصبی، خدمات سرپایی، مراقبت های اولیه، پوست و دندان مورد بررسی قرار گرفته است. به طور کلی،سلامت از راه دور به طور موثر زمان مشاوره متخصص را کاهش داده، تعداد بیماران در لیست انتظار را کاهش داده و به بیماراناجازه میدهد تا سریعتر به متخصص مراجعه کنند.نتیجه گیری: استفاده از سلامت از راه دور باعث بهبود ارائه خدمات سلامت میشود. درواقع سلامت از راه دور باید به عنوانابزاری مهم در خدمات مراقبتی برای کاهش زمان انتظار بیماران استفاده شود. بنابراین با ایجاد زیرساخت های لازم می توان ازفناوری Telehealth در جهت ارتقای کیفیت خدمات سلامت استفاده کرد.

کلیدواژه ها:

سلامت از راه دور ، زمان انتظار بیماران

نویسندگان

علیرضا حاجی زاده

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

مهشید سالاری

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

الهام منقش

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران