بررسی تاثیر آموزش مجازی ضمن خدمت بر میزان بهره وری کارکنان شهرداری در شرایط کرونایی (مطالعه موردی: شهرداری مرند)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 190

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF09_003

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش مجازی ضمن خدمت بر میزان بهره وری کارکنان شهرداری در شرایط کرونایی است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. پیمایشی از آن جهت که برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. همچنین، از لحاظ هدف در دسته پژوهش های کاربردی قرار دارد. روش گردآوری داده ها به دو صورت کتابخانه ای و میدانی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان شهرداری شهر مرند در استان آذربایجان شرقی است. برای تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که آموزش مجازی ضمن خدمت بر میزان بهره وری کارکنان شهرداری تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

کلیدواژه ها:

آموزش مجازی ضمن خدمت ، بهره وری کارکنان ، شهرداری مرند

نویسندگان

ابوالفضل موسی زاده

کارمند شهرداری شهر مرند