کاربردهای تکنولوژی RFID در صنعت ساخت و ساز

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 7,581

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIUP01_029

تاریخ نمایه سازی: 18 شهریور 1385

چکیده مقاله:

عمق تأثیرات فناوری اطلاعات در جنبه های مختلف زندگی بشر، موفقیت کاربرد ابزارهای مختلـف ایـن فنــاوری در مــدیریت پــروژه را نویــد مــی دهــد. RFID کــه ســرنام Radio Frequency IDentification RFID است و به برچسب هوشمند معروف است، بیـانگر سیـستم هـایی اسـت کـه از امـواج رادیویی برای انتقال اطلاعات مربوط به هویت یک شیء استفاده می کنند . پیشرفت هـای جدیـد بسیار به ارزش و هوشمندی آن افزوده است و این امر سبب فراگیر شدن آن در زمینه های مختلف علمی و عملی شده است . این مقاله جنبه های مختلف کاربرد این فناوری در مـدیریت پـروژه هـای عمرانـی را مطـرح نمـوده و بـه پتانسیل ها و موانع بالقوه ی آن را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است . در ایـن بررسـی کاربردهـایی ماننـد ردگیری و مکان یابی، مدیریت زنجیره ی تأمین و لجستیک، ثبـت تـردد قطعـات، کنتـرل کیفیـت، کنتـرل عملیات اجرایی، مدیریت نگهداری، ردگیری و ایمنی کارگاه مورد توجه قرار گرفته است . نویسندگان این مقاله، برای اولین بار در ایران، توسعه و طراحی زیرساخت های کاربرد فناوری RFID در صنعت ساخت و ساز کشور را آغاز کرده اند .

نویسندگان

صادق سلیمانی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

مهدی روانشادنیا

دانشجوی دکتری مدیریت ساخت

حسین رجایی

عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر