جایگزینی ترکیبات لیگنوسلولزی کشاورزی و صنعتی به جای کوکوپیت در تولید صنعتی نشاء فلفل دلمه ای زرد

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 453

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DPCONF05_131

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1401

چکیده مقاله:

بازیافت و استفاده مجدد از مواد زائد آلی و صنعتی می تواند روشی موثر در جهت کاهش خطرات زیست محیطی وافزایش منافع اقتصادی باشد. این تحقیق با هدف بررسی امکان جایگزینی ترکیبات لیگنوسلولزی کشاورزی و صنعتیبه جای کوکوپیت، در تولید صنعتی نشای فلفل دلمه ای زرد در سال ۱۳۹۹ در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه زابل انجامگردید. به این منظور آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار با شش تیمار کوکوپیت + پرلیت (شاهد)(۸۰ ،۲۰)، پالم پیت +پرلیت (۸۰ ، ۲۰)، کوکوپیت+پالم پیت+پرلیت (۳۰ ، ۵۰ ، ۲۰)، کوکوپیت+ورمی کمپوست+پرلیت (۳۰ ،۵۰ ، ۲۰)، ورمی کمپوست+پالم پیت +پرلیت (۳۰ ، ۵۰ ، ۲۰)، خاک اره+کوکوپیت + ورمی کمپوست (۴۰ ، ۳۰ ، ۳۰) انجامشد. نتایج نشان داد بیشترین (۱۷ / ۲ میلی گرم بر گرم) مقدار کارتنوئید برگ مربوط به گیاهان رشد کرده بر روی بسترچهارم (۳۰ % کوکوپیت- ۵۰ % ورمی کمپوست- ۲۰ % پرلیت) بود و همچنین صفاتی مانند تعداد برگ (۹۷ / ۹ عدد)،وزن تر اندام هوایی (۵۸ / ۱ گرم)، وزن خشک اندام هوایی (۱۷ / ۱ گرم)، وزن خشک ریشه (۰۴۵ / ۰ گرم) و کلروفیل a(۳۹ / ۶ میلی گرم بر گرم) در بستر اول (شاهد) (۸۰ % کوکوپیت- ۲۰ % پرلیت) و پس از آن در بستر چهارم (۳۰ %کوکوپیت- ۵۰ % ورمی کمپوست- ۲۰ % پرلیت) دارای بیشترین مقادیر در بین بسترهای کشت بود.

نویسندگان

فاطمه سلطانی

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، گروه علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

محمود سلوکی

استاد گروه علوم باغبانی و فضای سبز دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

داریوش رمضان

استادیار گروه علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

مهدی آران

استادیار گروه علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

عبدالرحمن رحیمیان بوگر

استادیار گروه علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل