CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

جایگزینی ترکیبات لیگنوسلولزی کشاورزی و صنعتی به جای کوکوپیت در تولید صنعتی نشاء فلفل دلمه ای زرد

عنوان مقاله: جایگزینی ترکیبات لیگنوسلولزی کشاورزی و صنعتی به جای کوکوپیت در تولید صنعتی نشاء فلفل دلمه ای زرد
شناسه ملی مقاله: DPCONF05_131
منتشر شده در پنجمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در گیاهان دارویی، شیمی و زیست شناسی ایران در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه سلطانی - دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، گروه علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
محمود سلوکی - استاد گروه علوم باغبانی و فضای سبز دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
داریوش رمضان - استادیار گروه علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
مهدی آران - استادیار گروه علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
عبدالرحمن رحیمیان بوگر - استادیار گروه علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

خلاصه مقاله:
بازیافت و استفاده مجدد از مواد زائد آلی و صنعتی می تواند روشی موثر در جهت کاهش خطرات زیست محیطی وافزایش منافع اقتصادی باشد. این تحقیق با هدف بررسی امکان جایگزینی ترکیبات لیگنوسلولزی کشاورزی و صنعتیبه جای کوکوپیت، در تولید صنعتی نشای فلفل دلمه ای زرد در سال ۱۳۹۹ در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه زابل انجامگردید. به این منظور آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار با شش تیمار کوکوپیت + پرلیت (شاهد)(۸۰ ،۲۰)، پالم پیت +پرلیت (۸۰ ، ۲۰)، کوکوپیت+پالم پیت+پرلیت (۳۰ ، ۵۰ ، ۲۰)، کوکوپیت+ورمی کمپوست+پرلیت (۳۰ ،۵۰ ، ۲۰)، ورمی کمپوست+پالم پیت +پرلیت (۳۰ ، ۵۰ ، ۲۰)، خاک اره+کوکوپیت + ورمی کمپوست (۴۰ ، ۳۰ ، ۳۰) انجامشد. نتایج نشان داد بیشترین (۱۷ / ۲ میلی گرم بر گرم) مقدار کارتنوئید برگ مربوط به گیاهان رشد کرده بر روی بسترچهارم (۳۰ % کوکوپیت- ۵۰ % ورمی کمپوست- ۲۰ % پرلیت) بود و همچنین صفاتی مانند تعداد برگ (۹۷ / ۹ عدد)،وزن تر اندام هوایی (۵۸ / ۱ گرم)، وزن خشک اندام هوایی (۱۷ / ۱ گرم)، وزن خشک ریشه (۰۴۵ / ۰ گرم) و کلروفیل a(۳۹ / ۶ میلی گرم بر گرم) در بستر اول (شاهد) (۸۰ % کوکوپیت- ۲۰ % پرلیت) و پس از آن در بستر چهارم (۳۰ %کوکوپیت- ۵۰ % ورمی کمپوست- ۲۰ % پرلیت) دارای بیشترین مقادیر در بین بسترهای کشت بود.

کلمات کلیدی:
ترکیبات لیگنوسلولزی، کوکوپیت، نشاء، فلفل دلمه ای

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1560416/