بررسی و تحلیل رابطه عوامل اجتماعی و فرهنگی با میزان نشاط اجتماعی در بین شهروندانشهرهای قائن و فردوس

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 472

فایل این مقاله در 32 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICLP08_164

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1401

چکیده مقاله:

امروزه نشاط اجتماعی یکی از مهم ترین نیازهای جوامع بشری است چرا که شهروندان به ویژه ساکنین کلان شهرها فرصتکمتری برای اندیشیدن به خود و نیازهایشان دارند و به شدت مستعد افسردگی اند. نشاط اجتماعی یا شادمانی به عنوان یکپیامد مهم در احساس رضایت شغلی و خوشبختی انسان مطرح است لذا ضرورت و اهمیت پژوهش حاضر این است که درحد توان با رویکردی علمی در پی زدودن دلسردی ها و غم زدگیها گردد و با بالا بردن زمینه های نشاط و شادابی، موجبپیشرفت حس نشاط و جلوگیری از آسیب های اجتماعی در بین شهروندان شود. پژوهش حاضر ازنوع علمی پژوهشی و باهدف شناسایی میزان نشاط اجتماعی در بین شهروندان شهر قائن و فردوس و تعیین رابطه عدالت و همبستگی اجتماعی ووضعیت نشاط در بین شهروندان این دو شهر می باشد.نتیجه آزمونها نشان میدهد تفاوت شاغل و غیر شاغل در ارتباط بانشاط اجتماعی، معنی دار است. افرادی که شاغل هستند نشاط بیشتری دارند. عدالت اجتماعی رابطه معناداری با نشاطاجتماعی دارد. این رابطه قوی و مستقیم است؛ بدین معنی که با افزایش عدالت اجتماعی، میزان نشاط اجتماعی در افرادافزایش می یابد.میزان نشاط اجتماعی ۳۹.۳ درصد از پاسخگویان بالا و ۶۰.۷ درصد متوسط بوده است. این آمار نشانمیدهد که بیش از نیمی از شهروندان شهرهای قائن و فردوس دارای نشاط اجتماعی متوسط هستند و هیچکدام از آن هادر سطح پایین، نشاط ندارند. آزمون های اسپیرمن نشان دادند، بین شاخص عوامل اجتماعی- فرهنگی )عدالت اجتماعی،همبستگی اجتماعی، میزان استفاده از امکانات تفریحی و ارتباطی، وضعیت خانوادگی، پایگاه اجتماعی- اقتصادی( با نشاطاجتماعی از نظر آماری رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سجاد رضاپور

دانش آموخته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تهران

علی اکبر زارعی

دانش آموخته ارشد جمعیت شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی-دبیر علوم اجتماعی