تحلیل تجارب زیسته دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از تحریمهای اقتصادی آمریکا بر علیه نظامجمهوری اسلامی ایران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 65

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICLP08_019

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1401

چکیده مقاله:

این مقاله به تجربیات زیسته دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از تحریمهای اقتصادی آمریکا بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایرانمی پردازد. دولت امریکا بیش از چهار دهه است که کشور ایران را تحت تحریمهای سنگین اقتصادی سیاسی قرار داده است.یکی از موضوعاتی که در مساله تحریمها مورد توجه قرار میگیرد تاثیر این تحریمها بر گروه های اجتماعی مختلف است.گروه های اجتماعی در ایران تجربیات زیسته متفاوتی از این تحریمها دارند. تجربیات زیسته دانشجویان دانشگاه فرهنگیانبعنوان یکی از گروه های مرجع در نظام تعلیم و تربیت میتواند بسیار مهم و تاثیر گذار باشد. این تجربیات زیسته دانشجویاندر سالهای آینده بر عملکرد حرفه ای آنها در تدریس و آموزش اثر خواهد داشت. این تجربیات زیسته در سالهای آتی ازطریق آموزش و تدریس در کلاسهای درس به دانش آموزان مدارس نیز انتقال مییابد. روش پژوهش در این مقاله از نوعروش های کیفی است. جامعه آماری مورد بررسی، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان البرز هستند. نمونه آماری بر اساس نمونههای در دسترس از ۱۵ نفر از دانشجویان رشته آموزش تاریخ انتخاب شدند. روش جمع آوری داده ها ،روش مصاحبه رواییو روش تحلیل داده ها،روش تحلیل مضمون بوده است. پس از جمع آوری مصاحبه ها، روایتهای دانشجویان بر اساس ۴مضمون: ابعاد اقتصادی تحریمها، ابعاد سیاسی تحریمها، ابعاد اجتماعی تحریمها و ابعاد انسانی تحریمها مقوله بندی شدند.نتایج تحلیل روایتها نشان می دهد که نگرشها و گرایشهای دانشجویان نسبت به تحریمهای اقتصادی آمریکا تا حد زیادی باسیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران هماهنگ و هم جهت است.

نویسندگان

محمود محمدی

استادیار جامعه شناسی گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان البرز

رحمان محمدی

دانشجو معلم رشته آموزش تاریخ دانشگاه فرهنگیان پردیس حکیم فردوسی البرز