بررسی تاثیر فناوری بلاک چین بر آموزش و یادگیری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 403

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EESCONF08_021

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر فناوری بلاک چین بر آموزش و یادگیری صورت گرفته است. براساس مطالعات انجام گرفته متغیر مستقل در این تحقیق فناوری بلاک چین و متغیر وابسته آموزش و یادگیری می باشد. برای گردآوری داده های مربوط به سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه مربوط به متغیر فناوری بلاک چین شامل ۲۵ پرسش و پرسشنامه مربوط به آموزش و یادگیری شامل ۲۴ پرسش است. در این پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی صوری و محتوائی استفاده شده و در ادامه بموجب بررسی روایی کلیه گویه های هر بعد پرسشنامه تحقیق از روایی سازه نیز استفاده شده است. برای محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که برای پرسشنامه فناوری بلاک چین ۰/۷۵۳ و برای پرسشنامه آموزش و یادگیری ۰/۸۵۲ محاسبه شده و پایائی هر دو پرسشنامه بسیار مطلوب ارزیابی گردیده است. جامعه آماری این تحقیق شامل معلمان و مدیران غرب مازندران است. پس از اطمینان از روائی و پایائی مقیاسه ای طراحی شده براساس محاسبات انجام شده، پرسشنامه ها در نمونه ای به حجم ۲۰۸ نفر توزیع شد . تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده با استفاده نرم افزار آماری SPSS و LISREL صورت گرفته است. با توجه به بررسی فرضیات پژوهش، قدرت رابطه میان فناوری بلاک چین و آموزش و یادگیری برابر ۰/۵۵ و آماره t آزمون نیز ۴/۸۳ بدست آمده است و می توان گفت فرضیات تحقیق مورد تایید قرار گرفته اند. بنابراین می توان پیشنهاد داد که زمینه فناوری بلاک چین در روند آموزشی مدارس و دانشگاه ها اعمال شود تا موجب بهبود و پیشرفت یادگیری گردد.

کلیدواژه ها:

فناوری بلاک چین-آموزش-یادگیری-معادلات ساختاری

نویسندگان

مریم غلام قاسمی

کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی مارلیک- نوشهر- ایران

محمد جمشیدی

دکتری، موسسه آموزش عالی مارلیک- نوشهر- ایران

پوریا خدابنده

دکتری، موسسه آموزش عالی مارلیک- نوشهر- ایران