تحلیل چیدمان بلوک های (شهری) از منظر جرم شناسی با استفاده ازتئوری نحوفضا نمونه موردی (مجتمع های مسکونی شهر یاسوج)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 656

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IDEACONF04_058

تاریخ نمایه سازی: 2 آذر 1401

چکیده مقاله:

در حوزه مطالعات محیطی و جرم خیزی ،عوامل مختلفی بر میزان جرم خیز بودن یک محیط اثر گذار هستند که از جمله آنهامیتوان به عوامل اجتماعی ، اقتصادی، کالبدی، فرهنگی و ... اشاره نمود. نگاه این پژوهش و هدف آن بررسی مولفه هایی استکه در حوزه کالبدی بر میزان جرم خیزی یک محیط معماری و شهری تاثر گذارند .در همین راستا برای بررسی این نمود فضایباز میان بلوک های مجتمع های مسکونی به عنوان بستر مورد نظر برای پژوهش انتخاب گردید و بر اساس آن چهار الگوی فضایباز شامل : الگوی پراکنده، الگوی خطی ،الگوی حیاط مرکزی باز ،الگوی حیاط مرکزی بسته در ش هر یاسوج به عنوان نمونهموردی انتخاب گردید.در همین راستا با استفاده از تکنیک نحو فضا و انالیزهای نرم افزاری برگرفته از (Depthmap) ، تجزیه وتحلیل های مورد نظر انجام گرفته است . از جمله مولفه ها و شاخص هایی که در پژوهش حاضر بعنوان مبانی نظری تحقیق موردبررسی قرار گرفته شده و بدان پرداخته شده است چهار شاخص " قابلیت دسترسی بصری ، ""قابلیت دسترسی فیزیکی " ،" دسترسی فراگیر " و دسترسی محلی می باشد که در نمونه های انتخابی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. نهایتا الگویبهینه و نهایی که از نظر جرم خیزی و جرم خیز بودن محیط دارای الگویی مناسب و بهینه تر باشد معرفی و راه کارهای مربوطهتعیین گردید. در بخش حاصل از نتایج تحقیق این گونه نشان می دهد که الگوی فضای باز مجتمع های مسکونی با فرم (مرکزی) ،دارای کمترین میزان جرم خیزی نسبت به الگوهایی دیگر است و در مقابل فضای باز با الگوی پراکنده به دلیل محدود بودندیدبصری و دسترسی فیزیکی از میزان جرم خیزی بیشتری برخوردار می باشد.

نویسندگان

عیسی قاسمیان اصل

پژوهشگر دکتری معماری، گروه معماری، دانشگاه ازاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

زهرا عربی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، گروه معماری، دانشگاه ازاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج،ایران