بررسی نقش مدیریت دانش در سرمایه اجتماعی و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: شهرداری منطقه ۱۵ شهر تهران)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 78

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EINB06_011

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1401

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت دانش در سرمایه اجتماعی و نوآوری سازمانی در میان کارکنان شاغل در شهرداری منطقه ۱۵ شهر تهران است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی است که با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان شاغل در شهرداری منطقه ۱۵ شهر تهران تشکیل میدهند. جامعه آماری مورد نظر شامل ۲۲۰ کارمند در این سازمان است که بر اساس جدول مورگان ۱۴۰ نفر از به عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، سه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش، نوآوری سازمانی و سرمایه اجتماعی است. یافته های پژوهش نشان میدهند که وضعیت مدیریت دانش، نوآوری سازمانی و سرمایه اجتماعی در میان کارکنان شاغل در شهرداری منطقه ۱۵ شهر تهراندر سطح نسبتا مطلوبی قرار دارد. جهت بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش و نوآوری سازمانی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مولفه های مدیریت دانش (خلق دانش، تسهیم دانش، ذخیره دانش و کاربرد دانش) و نوآوری سازمانی رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد. نتایج آزمون همبستگی بین مولفه های مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی نیز نشان داد که بین این دو متغیر رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد. در ادامه به مدل مفهومی تحقیق اشاره شده است. این مدل نشاندهنده رابطه بین مدیریت دانش، سرمایه اجتماعی و نوآوری سازمانی میباشد.

کلیدواژه ها:

مدیریت دانش ، سرمایه اجتماعی ، نوآوری سازمانی ، شهرداری منطقه ۱۵ شهر تهران

نویسندگان

فرامرز بادینار

کارشناسی روابط عمومی، دانشگاه علمی- کاربردی، تهران، ایران