بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با عملکرد شغلی کارکنان شهرداری منطقه ۱۷ شهر تهران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 83

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EINB06_008

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با عملکرد شغلی کارکنان شهرداری منطقه ۱۷ شهر تهران انجام شد. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر داده ها کمی، از نظر ماهیت و نوع مطالعه از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان شاغل در شهرداری منطقه ۱۷ شهر تهران تشکیل میدهد که تعداد ۲۸۵ نفر به صورت تصادفی ساده مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. ابزار سنجش پژوهش حاضر را به ترتیب دو پرسشنامه ۲۰ سوالی طراحی الگوی مشارکت (ناستی زایی، (۱۳۹۳ و پرسشنامه ۲۷ سوالی عملکرد شغلی (دارنده، (۱۳۸۹ تشکیل داد. یافته های پژوهش نشان داد که بین مولفه های مدیریت مشارکتی که عبارتند از: مشارکت در هدف گذاری، مشارکت در تصمیمگیری، مشارکت در نظارت و کنترل، مشارکت در تغییر و نوآوری و مشارکت در ارزشیابی با عملکرد شغلی کارکنان شاغل در شهرداری منطقه ۱۷ شهر تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

نویسندگان

فرامرز بادینار

کارشناسی روابط عمومی، دانشگاه علمی- کاربردی، تهران، ایران