بررسی نقش مدیریت کیفیت جامع بر افزایش بهره وری کارکنان شهرداری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 54

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EINB06_007

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1401

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی نقش مدیریت کیفیت جامع بر افزایش بهره وری کارکنان شهرداری منطقه ۱۷ شهر تهران انجام شد. روش تحقیق توصیفی- همبستگی است و حجم نمونه مورد مطالعه ۳۵۷ نفر است. ابزار اندازه گیری شامل دو پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع و بهره وری نیروی انسانی است که اعتبار آنها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب ۰/۹۸ و ۰/۹۷ به دست آمد که نشاندهنده وضعیت مطلوب اعتبار مولفه های پرسشنامه است. نتایج به دست آمده در دو بخش آمار توصیفی و آمار استباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و محاسبات آماری توسط نرم افزار آماری SPSS انجام شد. نتایج نشان داد که بین مدیریت کیفیت جامع و ابعاد آن (تعهد مدیران ارشد، آموزش کارکنان، مشارکت و همکاری، بهبود مستمر، ارزیابی کیفیت خدمات، مشتریگرایی) با بهره وری کارکنان ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

مدیریت کیفیت جامع ، بهره وری نیروی انسانی ، شهرداری منطقه ۱۷ شهر تهران

نویسندگان

فرامرز بادینار

کارشناسی روابط عمومی، دانشگاه علمی- کاربردی، تهران، ایران