مروری بر تاثیر حضور نانو ذرات در محلول های آمینی در جذب گاز دی اکسید کربن

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 282

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RCCE-5-22_002

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

چکیده مقاله:

در این تحقیق, اثر نانو اکسیدهای فلزی مانند (TiO(۲), Al(۲)O(۳), NiO, Fe(۳)O(۴ و (SiO(۲ بههمراه سیال پایه. بر روی جذب گاز کربن دی اکسید در ستون حبابی بررسی شده است. بررسیها نشان داد که افزودن نانو ذرات به محلول پایه در ابتدا باعث بهبود خصوصیات انتقال جرم درفرآیند جذب (CO(۲ گردیده و سپس اثر عکس داشته است. همچنین، بررسی ها نشان داد که باافزایش غلظت نانو ذرات در سیال پایه در غلظت های کمتر از غلظت بهینه. میزان جذب گازنسبت به سیال پایه افزایش می یابد. اما با افزودن نانو ذرات به بیش از غلظت بهینه. میزانجذب کاهش یافته است. همچنین افزودن نانو ذرات به محلول های پایه متفاوت نشان می دهدکه نانو ذرات در محلول های مختلف اثر متفاوت داشته و به یک اندازه میزان جذب (CO(۲ رابهبود نمی دهند. بررسی های این تحقیق نشان می دهد که حرکت براونی و آثر گریزینگ یاشاتل از مهم ترین عوامل افزایش انتقال جرم در نانو سیالات می باشند که این افزایش, بهبودراندمان جذب گاز را به دنبال خواهد داشت. به طور کلی در این تحقیق سعی بران است تا بابیان مبانی. اصول و معادلات حاکم بر برج های حباب در زمینه حذب گاز کربن دی اکسید،توسط نانو محلول های آمین. زمینه لازم برای استفاده بهینه از این تجهیزات فراهم آید.

کلیدواژه ها:

انتقال جرم ، ستون حبابی ، جذب (CO(۲ فاکتور بهبود نانو ذرات

نویسندگان

حسن پاشایی

محقق پسا دکترا، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

احد قائمی

دانشیار، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران