مقالات فصلنامه پژوهش در شیمی و مهندسی شیمی، دوره 5، شماره 22