اثیر ملاتونین بر مارکر های کبدی و کلیوی رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 26

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RCCE-5-22_001

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

چکیده مقاله:

استرس اکسیداتیو نقش مهمی در دیابت و سایر بیماری های مرتبط با اکسیژن دارد. ملاتونین،یک هورمون پینه آلی است که به عنوان یکی از پاک کننده های رادیکال های اکسیژن شناختهمی شود و عامل مفیدی برای درمان بالقوه بیماری های مرتبط با استرس اکسیداتیو است.بدین منظور این مطالعه بررسی اثر ملاتونین بر مارکرهای کبدی و کلیوی رت های دیابتی شدهبا استرپتوزوتوسین است. برای این کار ۴۰ رت نر بالغ در ۴ گروه ده تایی (گروه غیردیابتیکنترل، غیر دیابتی تیمار شده با ملاتونین با دوز ۲۰mg/kg/i.p دیابتی کنترل و دیابتی تیمارشده با ملاتونین) تقسیم شدند. برای دیابتی کردن رت ها از تزریق داخل صفاقی ۶۰میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن استرپتوزوتوسین استفاده شد. رت ها ملاتونینرا در دوز ۲۰mg/kg از طریق تزریق داخل صفاقی دریافت نمود. و بعد از تیمار ۶ هفتهمارکرهای کبدی (آلانین آمینو ترانسفراز ALT، آسیارتات آمینوترانسفراز AST و آلکالینفسفاتاز ALP) و کلیوی (اوره. کراتی نین. اسید اوریک) و میزان گلوکز سرم مورد بررسی قرارگرفتند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مصرف ملاتونین میزان افزایش انزیم های کبدیALT, AST, ALP در رت های دیابتی را به طور معنی داری کاهش داد. P<۰/۰۵، همچنین با مصرف ملاتونین میزان افزایش گلوکز. اوره . اسید اوریک. کراتینین در رت های دیابتی شده را به طور معنی داری کاهش داد. P<۰/۰۵. مصرف ملاتونین در رت های دیابتیباعث کاهش تغییرات هیستوپاتولوژی بافت کبد و کلیه گردید. مصرف ملاتونین باعث بهبودفعالیت آنزیم های کبدی و مارکرهای کلیوی در رت های دیابتی می شود.لذا استفاده از مکململاتونین می تواند در پیشگیری از عوارض دیابت موثر واقع شود.

کلیدواژه ها:

ملاتونین ، مارکر های کبدی استرپتوزوتوسین ، بیوشیمی

نویسندگان

حامد صفرزاده سراسکانرود

کارشناس ارشد، بیوشیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرند

فلور زرگری

دکتری تخصصی بیوشیمی، عضو هیئت علمی، گروه علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی. واحد مرند