نقش کارایی کانال های مستقیم و غیرمستقیم بر پیشرفت استارت آپ ها با میانجی تبلیغات اینترنتی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 133

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIROB02_077

تاریخ نمایه سازی: 25 آبان 1401

چکیده مقاله:

بیست سال پیش برای اولین بار، دارو سازان شروع به فروش مستقیم دارو به عامه مردم کردند، اما امروزه به علت فشارهای اقتصادی روی شرکت ها استفاده از روش های جدید تبلیغی بیشتر شده است. استفاده از اینترنت برای معرفی سریعتر محصولات به استارت آپ ها نیاز دارند که تاثیر مستقیم روی بیمار دارد. هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش کارایی کانال های مستقیم و غیرمستقیم بر پیشرفت استارت آپ ها با میانجی تبلیغات اینترنتی می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها، پیمایشی است. برای جمع آوری داده های پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری مورد نظر، کلیه پزشکان و داروسازان استان تهران می باشد. داده های این پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نتایج نشان داد که تبلیغات از طریق کانال های مستقیم و غیرمستقیم استارت تاپ ها برروی تجویز دارو به مصرف کنندگان تاثیر مستقیم و معناداری دارد.

نویسندگان

لاله خدابخشی

دانش آموختهdbaدانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران