مطالعه تواناییها شامل مجموعه ای از مهارتها و صلاحیتهای شناختی و ترکیبی از ارزشها و انگیزشمستقل از شناخت و فراشناخت

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 118

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPCONF07_409

تاریخ نمایه سازی: 24 آبان 1401

چکیده مقاله:

وجود تمایل به استفاده از این توانایی ها نیز به همان اندازه مهم است. نظریه پردازان معدودی اهمیت این تفاوت بینتواناییهای فراشناختی و تمایلات فراشناختی را مد نظر داشته اند. تواناییها شامل مجموعه ای از مهارتها و صلاحیتهایشناختی است، در صورتی که تمایلات، ترکیبی از ارزشها و انگیزش است که میتواند مستقل از شناخت و فراشناخت رشد کرده باشد. برای جمع آوری داده های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص های اولیه از منابع کتابخانه ای و اینترنتی شامل کتب، مقالات و مطالعات موردی استفاده شد. اکثر روانشناسان امروزه پذیرفته اند که ایده ها و باورها رفتار را موجب میشوند و روانشناسی شناختی پایگاه مناسبی برای توجیه رفتار است، همانطور که رشد توانایی های فراشناختیمقالاتبرای پیشرفت در استدلال و تصمیم گیری اهمیت دارد، هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری نگرش ها در شبکه های اجتماعی است. پژوهش حاضر از نوعکاربردی ست و به این خاطر که به بررسی و تحلیل وضع موجود پرداخته است، روش بکار گرفته شده در این پژوهشتوصیفی- پیمایشی می باشد.جهت تحلیل فرضیات پرسشنامه دارای روایی و پایایی میان افراد نمونه توزیع گردید و در آمار استنباطی پساز بررسی و تایید نرمال بودن داده های پرسشنامه با استفاده از آرمون کلموگروف اسمیرنوف، به مدلسازیمعادلات ساختاری جهت تحلیل فرضیات تحقیق با بکارگیری نرم افزار lisrel پرداخته شد.بر اساس نتایج به دست آمده تمام فرضیات پذیرفته شدند. نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری نشان دادکه خود تنظیمی هیجانی بر تغییر نگرش نسبت به خشونت خانگی علیه زنان دارای بیشترین تاثیر )به میزان۹.۰ ( است .

نویسندگان

محمد جولازاده

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، رئیس اداره حراست شهرداری منطقه۱۶ شهرداری تهران