مطالعه روش های مدیریت، برای کاهش اثرات نامطلوب تولید و عملیات بر محیط زیست وعملکرد پایداری اجتماعی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 62

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPCONF07_405

تاریخ نمایه سازی: 24 آبان 1401

چکیده مقاله:

جایگیری در اجتماع برای کمک به شرکتها برای دستیابی غنی تر به منابع و جمع آوری اطلاعات ارزشمند در مورد یکدیگر مفید است. جاسازی عدم تقارن اطلاعات را کاهش . دهد ، که این امر احتمال اقدام فرصت طلبانه را افزایشدهد. از این رو ، این بدان معناست که می توان طیف گسترده ای از منابع را در یک شبکه زنجیره تامین دریافت کرد تا بتواند همکاری مثمر ثمر داشته باشد. اشتراک دانش یکی از عوامل حیاتی است که منجر به مثال زدن مزیت رقابتی برای زنجیره های تامین از طریق ارتقا آموزش مهارت می شود.یک زنجیره تامین پایدار همچنین به عنوان شبکه ای از سازمان های پیوسته و همسو تعریف می شود که به طور مشترک و با هدف مدیریت ، اداره و بهبود جریان اطلاعات از تامین کنندگان با یکدیگر در تعامل می باشند. توسعه متمایزی از حوزه های سرمایه شبکه وجود دارد که در آن چندین اصل جایگیری به هم پیوند می خورند (برناردز ، ۲۰۱۰). وقتی سرمایه به عنوان یک دارایی ارزشمند تلقی می شود ، سرمایه برای دستیابی و در دسترس قرار دادن منابع از طریق روابط اجتماعی مناسب است. بر اساس این دیدگاه ، جایگیری در زنجیره تامین . ، به عنوان فرصت و توانایی اعضا برای کسب دانش ، اطلاعات و سایر منابع جذب شده به طور مستقیم یا غیرمستقیم از شبکه تلقی می شود (بونز، ۲۰۱۳). با تعبیه قوی تر در شبکه ، ازجمله رابطه ای و ساختاری ، عوامل شبکه احتمالا به روش هایی پاسخ می دهند که به دیگران کمک می کند رابطه.) را حفظ کنند )گوشال، ۲۰۲۰اشتراک دانش به منبع و در دسترس بودن دریافت اطلاعات ، مانند مقررات و قوانین ، و دانش مختلف از جمله دانشضمنی و استثماری در میان اعضای مختلف یک زنجیره تامین )بن و همکاران ، ۲۰۱۸ ( از طریق آموزش سبز اشارهدارد که به کار مناسب و مناسب کمک می کند.مطالعه با عنوان و هدف اصلی بررسی تاثیر نظریه عدالت بر عملکرد پایداری انجام شده است. پژوهش حاضر از نوعکاربردی ست و به این خاطر که به بررسی و تحلیل وضع موجود پرداخته است، روش بکار گرفته شده در این پژوهشتوصیفی-پیمایشی می باشد. کارشناسان با مدرک حداقل لیسانس و کارشناسان و مدیران شهرداری تهران با تعداد۲۹۰ نفر می باشد که بر اساس فرمول کوکران ۱۶۵ نفر به شیوه تصادفی انتخاب شدند و لازم به ذکر است به دلیلریزش پرسشنامه ۱۸۰ نفر انتخاب و پرسشنامه توزیع گردید.برای جمع آوری داده های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص های اولیه از منابع کتابخانهای و اینترنتیشامل کتب، مقالات و مطالعات موردی استفاده شد. در آمار استنباطی نرمال بودن داده ها با استفاده از چولگی وکشیدگی بررسی شد، سپس با استفاده از آزمون مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل به بررسی فرضیاتپرداخته شد.بر اساس نتایج به دست آمده سه فرضیه مورد پذیرش نبودند بطوریکه نوآوری بر عملکرد پایدار اجتماعی در شهرداریتهران تاثیرگذار نیست. اشتراک دانش بر عملکرد پایداری اجتماعی با نقش میانجی نوآوری سبز در شهرداری تهرانتاثیرگذار نیست. جایگیری بر عملکرد پایداری اجتماعی با نقش میانجی نوآوری سبز در شهرداری تهران تاثیرگذارنیست.

نویسندگان

سعید احمدیانی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان و معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۱۶ شهرداری تهران