بررسی بازاریابی در صنعت هتلداری با رویکرد مدلسازی معدلات ساختاری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 99

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOU-5-11_424

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1401

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی و برازش الگوی هنجار بازاریابی اخلاقی در صنعت هتلداری با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری به انجام رسید. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد، اکتشافی، و از لحاظ نحوه تجزیه و تحلیل داده ها، رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری می باشد. در روش کمی نیز، مدیران و کارکنان ارشد گروه هتل های پارسیان به عنوان جامعه در نظر گرفته شدند و از میان آنها، ۲۱۰ نفر بر اساس روش نمونه برداری طبقه ای تصادفی با تسهیم متناسب به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. در فاز کمی تحقیق نیز، ابزار اصلی جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای بسته و محقق ساز مشتمل بر ۴۲ گویه بود که بر اساس مدل مفهومی اولیه طراحی گردید. در فاز کمی تحقیق، جهت انجام تجزیه و تحلیل های توصیفی و استنباطی، از نرم افزارهای SPSS، Lisrel و smartPLS استفاده شد. سرانجام، نتایج تحقیق منجر به طراحی مدل هنجارهای بازاریابی اخلاقی در صنعت هتلداری (بر اساس ساختار مدل پارادایمی) شد و روابط فرضی مدل در یک جامعه وسیع مورد آزمون و تایید قرار گرفتند.

نویسندگان

مریم بیگ پورتنها

دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

فرشید نمامیان

استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

رضا تقوایی

استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان، همدان، ایران

تحفه قبادی لموکی

گروه مدیریت بازرگانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران